6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(2)

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

این قانون مصوب تاریخ 1364/5/30 است و اصلاحیه های اول در تاریخ 1348/1/26،دوم در تاریخ 1349/4/15 و سوم در ماه خرداد 1354 تصویب شده ،که به تعاریف اصطلاحات مربوط به جنگل ها و مراتع می پردازد،بندهای 1،7،8،9،21،22،23 آن به مراتع و بقیه به جنگل اشاره دارند.

تعاریف:

ماده 1_تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته بشرح زیر است:

1_جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2_بوته جنگلی: رستنی های خودروی خشبی که ساقه آن ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.

3_بوته کویری: کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود.

4_کنده: آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می شود.

5_نهال: درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی متر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتی متر باشد.

6_اراضی جنگلی:

الف_زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها(1341/10/27)

تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یک صد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یک صد عدد متجاوز باشد.

ب_زمین هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.

تبصره: اگر در اراضی بند (ب)درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن ها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.

7_مراتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر

8_مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود،

مشروط بر آن که حجم درختان موجود درختان موجود در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

9_مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نبات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا،عرفا مرتع شناخته شود.اراضی که آیش زراعتند؛ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

تبصره: آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی مرتع مشجر یا غیر مشجر) نخواهد بود.

10_ توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مسجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصدمتر مکعب در هکتار باشد.

11_باغ: در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف_حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب_حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ_حداقل در هر هکتار آن یک صد عدد درخت بارده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.

12_ طرح جنگلداری: طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

13_مصارف روستایی: مصارف روستایی عبارت از مصارف چوب و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل  مصارف ساختمانهای مسکونی،مساجد،درمانگاه ها،مدارس،انبار،اصطبل،سدهای چوبی،پل،آبدنک،پادنک،تلمبار،پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.

14_دهکده مجاور جنگل: دهکده ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

15_گرده بینه یا گردبینه: قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا رونس تهیه می شود.

16_استر(stere): مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب می شود.

17_درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی می شوند:

دسته ی اول_زربین،ارس،شمشاد،سرخدار،گردو،آزاد

دسته دوم_ راش،بلوط،زبان گنجشک،ملچ،افرا،شیردار،الوکک،توسکا،نمدار

دسته سوم_اوجا،سفید پلت،کلهو،ممرز،و سایر گونه ها

18_مناطق جنگلی: مناطقی است که در آن ها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود دشته باشد.

19_شاخه قطور: شاخه ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

20_ضریب بهره مالکانه: میزان درصدی است که از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.

21_طرح مرتعداری: عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.

22_طرح دامی: عبارت از یک راس گوسفند است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.

23_ظرفیت چرا: عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتعداری می تواند چرا نماید.

ادامه دارد…

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(3)

About Author