10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

فتح قله های فناوری

 

 

در آمریکا محصول می‌ساختم اما در ایران کشورم را می‌سازم!

روح الله رحمانی دکترای هوش مصنوعی که مدیریت در شرکت‌های آمازون و مایکروسافت رو رها کرده و به ایران بازگشته.

اتفاقاتی نادر در حال رخ دادن است. ایران در مسیر فتح قله های فناوری دنیا قرار گرفته است؛

فاصله خیلی زیاد است اما برخی ریل گذاری های دانش بنیانی دارند جانی تازه پیدا می کنند!

آنچه بایستی روی آن متمرکز شد کاهش فاصله های طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت ها و منابع است.

در مورد کانون‌های تولید یعنی روستاها این مسئله از جایگاه ویژه تر و حساس تری برخوردار است…

 

مدیریت روستاها را اگر به فرزندان فرهیخته روستایی در ساختمان حکمرانی محلی، منطقی و حکیمانه نسپاریم،

صدها برابر کردن هزینه ها نیز نمی توانند جامعه روستایی و توسعه متوازن کشاورزی و روستایی را تو امان با هم تحقق سازند.

و چنانچه در این مسیر، خردمندانه قرار نگیریم، هیچ کاری برای استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در تمامی عرصه ها نکرده ایم.

 لیقوم الناس بالقسط چگونه تحقق پیدا می کند؟

بدون شک این قیام و نهضت بایستی از درون روستاها و با اتکاء به منابع و سرمایه های اجتماعی زادبوم تحقق پیدا کند.

حلقه های میانی روستایی را چه کسانی تشکیل دهند بهتر است؟

پر واضح است که روستا ندیده ها نمی توانند با کارآفرینی های کنترل از راه دور و متکی به منابع اندک بنگاهها و موسسات مالی و اقتصادی تحت هرعنوان و نامی در این مسیر قرار بگیرند..

About Author