27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

 عوامل موثر در پایداری سیستم محیط زیست یا اکو سیستم

محیط زیست و عوامل پایدار کننده آن شامل عوامل سخت افزاری نظیر منابع محیطی و همچنین عوامل نرم افزاری و مغز افزاری مانند برنامه ها، سیاست ها و نظام ارزشی می باشد.

پایداری محیط زیست در گرو درست کارکردن و نیز ارتباط دو سویه همه این اجزاء و مناسبات با یکدیگر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده سیستم محیط زیست همه در تعامل با یکدگر بوده، بر هم تاثیر می گذارند و بدون تردید از یکدیگر تاثیر می پذیرند.

چنانچه یکی از اجزاء و یا مولفه ها دچار ضعف گردیده و در راستای پایداری عمل نکند، کل سیستم دچار عدم تعادل و آشوبناکی (chaos) می گردد.

سیستم محیط زیست یا اکو سیستم همواره تحت تاثیر دو بخش متعامل است

۱- اجزای تشکیل دهنده اکوسیستم در محیط بیوسفر یا زیست-سپهر

شامل هوا، خاک، آب، دما، تنوع زیستی گیاهی و جانور

۲- الگوی توسعه و مناسبات، برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی

الف – مناسبات داخلی اقتصادی (مانند الگوی توسعه اقتصادی، تعرفه های گمرکی که بر صادرات و واردات آب مجازی اثر دارد)؛ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
ب – مناسبات خارجی شامل روابط با سایر کشورها و عضویت و میزان پایبندی در تحقق پیمانهای زیست محیطی بین المللی و احقاق حقوق برون مرزی محیط زیست

 

About Author