4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کمبود کلسیم در خیار گلخانه ای

علائم تیپیک

 همزمان با سرد شدن هوا و خاک اطرف ریشه و در زمان عدم جوب و دریافت کلسیم این علائم در گلخانه ها مشاهده میشود.

خصوصاً در ردیفهای دور از پنجره و گلخانه هایی که تهویه سالن به خوبی انجام نمیشود این علائم بیشتر مشاهده میشود.

دلیل عمده آن افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش تبخیر و تعرق گیاه و به طبع آن جذب ضعیف و حرکت کند عنصر کلسیم داخل گیاه در این شرایط میباشد.

برای کنترل و پیشگیری این عارضه موارد زیر رعایت شود:

1.تهویه و هوادهی مناسب و به موقع سالنها

2.هرس و پایین کشی به موقع بوته ها

3.عدم مصرف بیش از حد کودهای های ازته

4.کنترل شوری خاک اطراف ریشه

5.محلولپاشی با کلات کلسیم بر با فواصل 10 روز یکبار

6.مصرف نیترات کلسیم به همراه فولیک اسید در آب آبیاری

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد