27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

عظمت مدیریت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرمود:

کسی که متولی امور ده نفر شود، باید اندیشه چهل نفر را داشته باشد و کسی که مسئولیت اداره چهل نفر را بر عهده می گیرد، باید عقل و اندیشه چهارصد نفر را دارا باشد.

چهل حدیث درباره مدیریت :: أربعینات (چهل حدیث ها)
http://chelhadith.ir/post/Forty%20Hadiths%20About%20Management

 

بدون شک عقلانیت پیچیده ترین مفهوم چند بعدی در مدیریت منابع انسانی و محیطی است.
آنچه که مدیران را از جامعیت و شایستگی خلع ید می کند، نگاه ناشیانه به کمیت رخدادها توسط ساختارهای رسمی است.
ما، درک درستی از ساعت توسعه اجتماعی / اقتصادی در وقت نهادهای محلی و مردمی نداریم!
اگر مشاهده می کنید بیش از 90 درصد مدیران ارشد، از تنگناهای اجرایی خویش گله مند هستند، بخاطر این است که نمی دانند
گره گشایی جز از طريق ارتقاء رتبه اجتماعی مردم اتفاق نمی افتد؛
آنها که می‌دانند، اصرار دارند این حرکت راهبردی را با روش‌های منسوخ شده رسمی به سرانجام برسانند.
لطفا به احادیث ناب مدیریت از زبان
الهی ائمه اطهار سلام الله علیها نگاه کنید و نسبت و قرابت آنها را باسبک مدیریت مدعیان محک بزنید.
مردم را و تشکل‌های انهاراباور کنید حتی اگر به زعم شما
شعار می دهند؛
این شعارها تاکنون چیزهای زیادی را تغییر داده اند. 

About Author