3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ظرفیت های توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی

ظرفیت، قابلیت استفاده از توانایی برای حصول به اهداف است.

از این رو،برای افزایش و توسعه کارآفرینی روستایی،نیازمند شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های موجود در روستاها و مردم روستایی است،زیرا که کارآفرینی با تاکید بر منابع محلی صورت می گیرد،از این رو باید مقتضیات مکانی و زمانی روستاها از جمله در زمینه اقتصادی،اجتماعی؛زیرساختی و زیست محیطی را در نظر گرفت.

امکانات،تجهیزات و منابع موجود(ظرفیت های توسعه ای) در مناطق روستایی،طی سالیان بسیار و با صرف هزینه های هنگفتی به وجود آمده و حفظ شده است؛

به همین دلیل،توجه به این ظرفیت ها از دو جنبه دارای اهمیت است: اول اینکه از حداکثر توان خدمت دهی ظرفیت های موجود باید استفاده کرد؛دوم اینکه در توسعه های درون زا،

با وجود ظرفیت های توسعه در مناطق روستایی،نیاز کمتری به ایجاد زیرساخت ها و امکانات تازه خواهد بود.

براساس استفاده از ظرفیت های محلی برای توسعه به عنوان یکی از اهداف اساسی توسعه محلی در کشورهای مختلف است.

About Author