6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(9))

4_طراحی و تهیه نقشه های رقومی حوزه های آبخیز هر استان به منظور مدیریت جامع آبخیز

تلاش برای ایجاد پنجره واحد هم افزایی در حوزه های آبخیز تمام ( درجه 2 تا 7 ) از طریق تصحیح تقسیمات استان ها و ساماندهی مطالعات مرتبط با حوزه آبخیز با همکاری سازمان فضایی،پژوهشگاه فضایی ایران،سازمان جغرافیایی ن .م . و وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی به منظور هم افزایی اقدامات و فعالیت ها در یک حوزه آبخیز،لازم و ضروری است که نتیجه آن انسجام سازمانی و ارتقاءهمکاری های بین بخشی تحت حاکمیت استانداران در استان ها و حاکمیت وزارت متبوع در سطح ملی می شود.

پس از اجرا شدن این طرح،مرز برنامه ریزی بر اساس حوزه های آبخیز استاندارد شده و دستگاه های دولتی از اعمال سلیقه در مرز بندی  مطالعات و همچنین برنامه ها اجتناب خواهند نمود.با این اقدام عناوین مطالعاتی تکراری و موازی حذف و موجب صرفه و صلاح مالی کشور می شود.

معیار ارزیابی میزان پیشرفت و تعداد نقشه های رقومی حوزه های آبخیز تهیه شده در استان می باشد.

 

5_اکتشاف،تعریف و استاندارد سازی شاخص های سلامت،تاب آوری و ریسک

در کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیز دستورالعمل و شاخص های عمومی سلامت حوزه های آبخیز در سطح ملی شناسایی و توسط قرارگاه به استانداران ابلاغ شد.بر این اساس لازم است استانداران اکتشاف،تعریف و استانداردسازی شاخص های سلامت،تاب آوری و ریسک را برای حوزه های آبخیز استاندارد شده مطابق با موارد مشروحه زیر برنامه شماره 4 (فوق الذکر) و در اولویت اول حوزه های بحرانی را در دستور کار یک مشاور ذیصلاح استانی قرار دهند.اندازه گیری این شاخص ها،چراغ راه مدیریت عملکرد دستگاه ها و اعتبار لازم برای هر دستگاه در جهت حفاظت و پیشرفت پایدار حوزه های آبخیز و روستاهای واقع در آن خواهد شد.

معیار ارزیابی میزان پیشرفت در اکتشاف،تعریف و استانداردسازی شاخص های سلامت،تاب آوری و ریسک می باشد.

 

6_برگزاری جشنواره های استانی با هدف فرهنگ سازی و جلب توجه و مشارکت مردم بویژه جوانان و نوجوانان به موضوع آبخیزداری و مدیریت منابع آب

معیار ارزیابی میزان توفیق در برگزاری جشنواره و نتایج حاصله و اثربخشی آن بر اساس سنجش افکار عمومی در استان خواهد بود.

 

7_وسعت بخشی به حضور مردم برای پیشرفت و آبادانی روستا از طریق:

واگذاری اقدامات اجرایی،پروژه ها به مردم از طریق دهیاری ها در راستای اشتغال زایی،مشارکت موثر مردم و نگهداری…. و مردمی سازی،حفظ و نگهداری روستا و منابع طبیعی و کاهش هزینه های دولت خواهد شد.مهمترین اثر این اقدام افزایش اشتغال عمومی و رضایت روستائیان می باشد.

معیار ارزیابی تعداد پروژه های واگذاری به مردم بر اساس بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه می باشد.

 

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(10))

About Author