6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(8))

مدیریت منابع آبی

مدیریت منابع آبی

نظام مدیریت منابع آبی

این برنامه با توجه به سنجه ها و وظایف محوله به 8 برنامه به شرح ذیل تقسیم شده است.

1_آموزش دهیاران برای پایش،ارزیابی و مدیریت محلی منابع آب روستا

مهمترین اقدام در حکمرانی به منظور پیشرفت و آبادانی روستاها در زی مجموعه فعالیت های مدیریت پایدار منابع آب،خاک و پوشش گیاهی که می بایست توسط دهیاران کشور مدیریت و نظارت شود و همچنین به عنوان شاخص ارزیابی دهیاران ملاک عمل قرار گیرد،به شرح ذیل می باشد.به این منظور ابتدا لازم است آموزش های لازم پیش بینی و اجرایی شود.

عناوین دوره ها:

  • کنترل و مدیریت مصرف کشاورزی و شرب
  • کنترل و مدیریت آلودگی آب
  • کنترل و مدیریت نظام بهره برداری آب و جلوگیری از اتلاف آب و حفاظت خاک و کنترل سیلاب
  • مدیریت چرا و بهره برداری صحیح از مراتع و جنگل های عرفی روستا
  • تنظیم گزارشات وضعیت روستا در خصوص موارد ذکر شده فوق و درج آن در سامانه اتاق وضعیت قرارگاه

معیار ارزیابی تعداد دوره های آموزشی موفق برگزار شده در این حوزه در سطح استان می باشد.

 

2_پیاده سازی طرح الگوی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور به صورت منسجم

پیرو ابلاغیه وزیر محترم کشور به شماره 99666 مورخ 1401/05/22 به استانداران و متعاقب آن ابلاغیه های قرارگاه به منظور پیگیری دستور وزیر محترم،کارگروه های استانی مدیریت جامع حوزه های آبخیز با ریاست استانداران در هر استان در دست پیگیری است.به این منظور فعالیت پیش بینی شده ذیل جهت دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس دستور وزیر محترم کشور در سال 1402 لازم و ضروری است.

تدوین سند راهبردی حوزه های آبخیز اولویت دار و بحرانی در هر استان:

این سند شامل مجموعه اقدامات و اهداف راهبردی مرتبط برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب،خاک و پوشش گیاهی است که می تواند موجب افزایش اشتغال،مدیریت سیلاب،کاهش فرسایش خاک،جلوگیری از مهاجرت روستائیان و در نتیجه پایداری امنیت غذایی و اجتماعی کشور شود.شاخص های پایداری حوزه آبخیز تعیین و وظایف هر دستگاه در استان برای تامین اعتبار لازم توسط دستگاه و تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان از طریق سند راهبردی مشخص می شود.

معیار ارزیابی میزان پیشرفت تدوین سند راهبردی حوزه های آبخیز اولویت دار و بحرانی در استان می باشد.

 

3_ایجاد پایگاه داده برای نظام پشتیبانی تصمیم گیری شامل داده های استانی توسط شرکت های دانش بنیان

یکی از مهمترین فن آوری های مورد نیاز برای حکمرانی مطلوب سرزمین،جمع آوری اطلاعات دقیق،ذخیره و تحلیل مناسب اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب در زمان موثر می باشد.در اینصورت است که استانداران،فرمانداران،بخشداران و دهیاران می توانند با تصمیم مناسب مانع از تخریب سرزمین و پیاده سازی عدالت درون نسلی و بین نسلی شوند و مهمتر آنکه هزینه های پیشگیری از پرداخت خسارت به مراتب کمتر و دارای اهمیت بیش تر در مدیریت بحران است.تهیه و راه اندازی یک نظام تصمیم یار برای تصمیم گیری بر اساس واقعیات موجود،هزینه های کشور را کاهش داده و موجب رضایت مردم خواهد شد.به این منظور راه اندازی این نظام تحت عنوان پایگاه داده برای نظام پشتیبانی تصمیم در سال 1402 بسیار ضروری است.

معیار ارزیابی میزان پیشرفت ایجاد پایگاه داده برای نظام پشتیبانی تصمیم گیری می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(9))

About Author