6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه(تکام(4))

ماده 9_وظایف تسهیلگر میانی

1_بازدید از جوامع محلی و کمک به انتخاب تسهیلگران و داوطلبین محلی با همکاری شورای اسلامی روستا و دهیاران

2_شناسایی تمامی منابع نهادها و بخش های دولتی و غیردولتی موجود در شهرستان در ارتباط با نیازهای داوطلبان اشتغال مفید در روستای مورد نظر

3_گسترش ارتباطات چند بخشی با نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط در سطح شهرستان جهت استفاده و به اشتراک گذاری منابع سایر بخش ها از قبیل بخش آموزش،اشتغال،اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقای خدمات تکام به داوطلبانم اشتغال مفید در روستا در مناطق محروم.

4_برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی تسهیلگران محلی و داوطلبین

5_هدایت،پشتیبانی و نظارت بر فعالیت تسهیلگران محلی و داوطلبان محلی در زمینه های مختلف از قبیل آموزش،ارجاع،اشتغال،فعالیت های اجتماعی،تشکیل شوراهای توانمندسازی و کارآفرینی،تشکیل صندوق های خرد محلی،تشکیل گروه های خودیار،متناسب سازی،برنامه های آگاه سازی،جلب مشارکت جامعه محلی و سایر اقدامات تسهیلگری مورد نیاز.

6_هماهنگی ها و پی پیری های لازم در سطح شهرستان برای دریافت خدمات تخصصی مورد نیاز داوطلبان اشتغال مفید در روستا که به سطح شهرستان ارجاع شده اند.7_برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای برنامه های مرتبط با تکام در سطح شهرستان و یا منطقه اجرای برنامه از قبیل برنامه های آگاه سازی،برگزاری نمایشگاه ها،جشنواره ها،مناسبت ها،مسابقات ورزشی و غیره با همکاری تسهیلگران و داوطلبین محلی

7_حمایت طلبی برای حصول اطمینان از تحقق حقوق اجتماعی وقانونی داوطلبان اشتغال مفید در روستا در سطح شهرستان و منطقه تحت پوشش

8_ایجاد زمینه های لازم جهتعضویت داوطلبان اشتغال مفید در روستادر تشکلهای مردمی زیربط

9_هماهنگی ها و پی گیری های لازم برای همکاری های متقابل تسهیلگران و داوطلبین محلی با دهیاران در سطح ملی

10_پیگیری مصوبات کارگروه های تخصصی ذیربط در سطح شهرستان و استان در سطح منطقه تحت پوشش

11_شرکت در دوره های آموزشی،بازآموزی و توجیهی

12_نظارت مستمر بر برنامه های تکام در منطقه تحت پوشش به منظور رفع مشکلات موجود و ارائه بازخوردهای لازم به تسهیلگران و داوطلبین محلی

13_ثبت اطلاعات مربوط به داوطلبان اشتغال مفید در روستا در سامانه و یا فرم های مربوطه و تهیه آمار و گزارشات شفاهی و کتبی به سطوح بالاتر

14_ارایه آمار و گزارشات لازم در دوره زمانی تعیین شده

15_همکاری با کارشناسان پایشگر تکام قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا

16_مستندسازی فعالیت های انجام شده به صورت مکتوب،فیلم و … به صورت مردم پایه در سطح شهرستان

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(5))

About Author