6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(5))

ماده 10_وظایف تسهیلگر محلی

1_شناسایی،ارزیابی، اولیه،نیاز سنجی داوطلبان اشتغال مفید در روستا و ثبت اظلاعات افراد د سامانه و یا فرم های مربوطه

2_جمع آوری اطلاعات و منابع روستاهای تحت پوشش و تکمیل فرم اطلاعات روستا

3_ارتباط با داوطلبان اشتغال مفید در روستا مورد نظر جهت برنامه ریزی برای ارتقای توانمندی های آنان

4_آموزش داوطلبان اشتغال مفید در روستا مورد نظر و هماهنگی جهت برقراری آموزش های حرفه ای لازم و ارزشیابی تاثیر آموزش در ایشان.

5_اقدام برای دریافت خدمات مورد ناز فرد جویای کار بر اساس مولفه های سه گانه تکام (در حوزه آموزش،اشتغال،اجتماعی و فرهنگی)

6_شناسایی و تلاش ببرای رفع موانع روستا/محله برای تسهیل حضور داوطلبان اشتغال مفید در روستا مورد نظر در جامعه با همکاری شورای تکام روستا/محله و دهاران در روستاها

7_ارجاع داوطلبان اشتغال مفید در روستا به سطوح بالاتر به منظور دریافت خدمات تخصصی که در روستا/محله قابل ارایه نمی باشد و پیگیری برای دریافت خدمات مورد نیاز

8_اقدام در جهت آگاه سازی و تغییر نگرش جامعه و خانواده از طریق ارتباطات چهره به چهره با خانواده ها،برگزاری نشست ها و سخنرانی ها برای اعضای جامعه محلی و افراد صاحب نفوذ از قبیل روحانی روستا،رئیس شورا،دهیار و غیره.

9_مدافع و حمایت طلبی برای حصول اطمینان از تحقق حقوق اجتماعی و قانونی داوطلبان اشتغال مفید در روستا و خانواده هایشان در سطح ملی

10_شناسایی و اعلام نیازهای ضروری داوطلبان اشتغال مفید در روستا در مورد نظر یه تسهیلگر میانی ئ انجمن تکام محله/روستا

11_همکاری فعالبا دهیاری،شورای روستا،/محله در جهت پیشبرد برنامه تکام

12_پیگیری اجرای مصوبات شوراهای تکام شهرستانی و استانی در سطح محلی

13_شرکت در دوره های آموزشی،بازآموزی و توجیهی

14_همکاری با کارشناسان پایشگر تکام قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا و تسهیلگر میانی

15_مستندسازی فعالیت های انجام شده با همکاری تسهیلگر میانی.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(6))

About Author