3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(3))

ماده 7_ شرایط احراز مسئولین برنامه تکام

1_شرایط عمومی مسئول کانون جهادی

تابع آیین نامه تشکل های مردمی باشد.علاوه بر این موارد،مسئول کانون باید تجربه کافی در زمینه توانمندسازی و کارآفرینی در تخصص یا تخصص های مربوط داشته باشد.

2_شرایط تسهیلگری میانی

تسهیلگر میانی باید از بین افراد فعال و متخصص علاقه مند به فعالیت های اجتماعی و تخصصی انتخاب شود.مدرک تحصیلی شرط لازم نیست اما داشتن فوق لیسانس یا حداقل لیسانس در رشته های مرتبط تخصصی مرجع است.

تسهیلگر میانی برای شروع وظایف خود نیاز به آموزش بر اساس برنامه آموزش تسهیلگری قرارگاه جهادی وزارت کشور و قبولی در آزمون مربوط و اخذ گواهیصلاحیت تسهیلگری دارد.

3_شرایط تسهیلگر محلی

تسهیلگر دمحلی باید از بین افراد فعال و علاقه مند ساکن روستا به پیشنهاد تسهیلگرمیانی و طی دوره آموزشی مربوط و قبولی در آزمون انتخاب شوند.تسهیلگر محلی برای انجام فعالیت های اجتماعی و آموزشی در روستا می تواند از مکان دهیاری روستا،مکان های عمومی مثل مساجد،بسیج،مدارس و غیره با انجام هماهنگی لازم با مبادی ذیربط استفاده نماید.

ماده 8_وظایف مسئول کانون جهادی در زمینه اجرای برنامه تکام

1_عقد تفاهم نامه با مراجع ذیربط در استان یا شهرستان برای اجرای برنامه تکام

2_اجرای برنامه تکام بر اساس دستور العمل ابلاغی

3_انتخاب و بکارگیری نیروی انسانی لازم شامل تسهیلگران و افراد داوطلب جهت اجرای برنامه تکام

4_برنامه ریزی و سازماندهی برای آموزش و بازآموزی کارکنان (تسهیلگران و داوطلبان محلی)

5_معرفی تسهیلگران محلی و داوطلبین به دهیاران،شورای روستا

6_ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط و جلب مشارکت آنان در اجرای برنامه تکام

7_برنامه ریزی و استفاده از شیوه های مناسب برای جلب مشارکت جامعه محلی

8_برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی جهت شرکای کاری تکام

9_ارجاع داوطلبان اشتغال مفید در روستا جدید به کارگروه تکام جهت بررسی و اقدام لازم

10_فراهم کردن تسهیلات و ملزومات لازم جهت خدمت رسانی به داوطلبان اشتغال مفید در روستا

11_اطمینان از ثبت کلیه اطلاعات در سامانه و یا فرم های مربوطه و تایید اطلاعات ثبت شده به وسیله تسهیلگران

12_نظارت دقیق بر فعالیت های تسهیلگران و داوطلبین،دریافت گزارش های شفاهی،بازدیدهای میدانی و ارزیابی عملکرد آنان

13_همکاری با کارشناسان ناظر تکام قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا

14_مستندسازی فعالیت ها و برنامه های انجام شده

15_رعایت اصول مشتری مداری و برخورد با داوطلبان اشتغال مفید در روستای مورد نظر

16_رسیدگی به شکایات های گروه هدف و پاسخگویی به آنان و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

17_فراهم کردن تسهیلات و ملزومات لازم جهت خدمت رسانی به داوطلبان اشتغال مفید در روستا

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه(تکام(4))

About Author