3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(27))

13_نظام انجمن و تشکل های مردمی روستا

امروزه یکی از راهبردهای موثر جهت توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی،استفاده از مشارکت و توانمندیهای روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است که مهمترین ابزار اصلی نیل به این مقصود را می توان در تشکیل نهادهای سازماندهی شده غیردولتی (انجمن ها) دانست که بر اساس نیاز و توانایی گروه های مختلف ساکن روستا در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی،جهت اجرای برنامه های توسعه ای روستاها ایجاد می گردد.

روستاها به عنوان یکی از بخش های مولد،حیاتی و خودکفای کشور،می توانند نقش موثر و به سزایی در جهت اجرای سیاست گسترش مشارکت مردم در برنامه های توسعه داشته باشند و هم چنین به دلیل بسترها و قابلیت هایی که در محیط روستایی وجود دارد،توانایی تشکیل و سازماندهی نهادهای مردمی در زمینه ها و موضوعات متعددی در محیط های روستایی فراهم است.سازمان ها و تشکل های غیردولتی به عنوان نهادهایی که حقوق بهره برداران و آحاد مختلف مردم را در بخش روستایی و کشاورزی نمایندگی می کنند،ابزار بسیار موثری برای اعمال فشار سازنده بر دستگاههای دولتی فعال در این بخش به حساب می آیند و می توانند آنها را وادار به رعایت حقوق شهروندی و پاسخگویی به نیازها،مطالبات و انتظارات برآورده نشده اقشار مختلف ذینفع در این بخش کنند و موجب افزایش شفافیت،کاهش فساد اداری،کوچک سازی،ساده سازی قوانین و مقررات و نهایتا افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت دولت در بخش مدیریت توسعه روستایی شوند.احیاء،اصلاح و یا ایجاد چنین تشکل های مردمی و بومی در روستاها عملا به مفهوم گسترش مردم سالاری، واگذاری کار به مردم،تخفیف هزینه ها و مسئولیت های دولت در قبال روستاها و جلب مشارکت مردمی در فعالیت های عمرانی و توسعه ای روستاهاست.لذا ضروری است با حرکات نظام مند،هدف گرا و مستمر در ایجاد گسترش تشکل های غیردولتی در سطح روستاها اقدام نمود.عمده فعالیت های این نظام در حیطه ی محورهای زیر انجام خواهد شد.

الف_ پیگیری تشکیل و گسترش انجمن ها و تشکل های مختلف مردمی

ب_ تداوم ایجاد ارتباط و هم افزایی بین تشکل های مختلف فعال در حوزه روستایی

ج_ پیگیری شناساندن منابع پیش بینی شده قانونی،مردمی و بین المللی به فعالین حوزه روستایی در راستای حرکت به سمت تحقق موارد مذکور،کارهای سال جاری را بر امور زیر متمرکز کرده ایم.

الف_ نمونه سازی و معرفی تشکل های مختلف موجود و تازه تاسیس به مخاطبین روستاهای کشور

ب_ رایزنی و درگیرکردن مسئولین رسمی و مردمی استانها در راستای گسترش تشکل های مورد نیاز روستایی

ج_ ارتباط با افراد و شخصیتهای موثر محلی،شهرستانی و استانی در خصوص تبیین و تعیین نقش انجمن ها و تشکلها در ارتقای جایگاه و نقش آفرینی در امور روستاهای کشور

د_ پیگیری ثبت بین المللی برخی تشکلها جهت بهره گیری از منابع یرانیان در سایر کشورها.

معیار ارزیابی این حوزه

1_ میزان موفقیت در بسترسازی مناسب جهت ارتباط بین خیرین و اندیشمندان دغدغه مند روستا با فعالین روستایی برای استفاده از امکانات و نظرات آنان در امور روستایی،

2_ میزان برگزاری نشست های محلی،استانی و ملی مسئولین و تشکل های روستاهای نمونه در جهت انتقال تجربه ها و دانش روستایی

3_ میزان تشکیل و گسترش انجمن ها

4_ میزان موفقیت انجمن ها در موضوعات مختلف روستایی

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(28))

About Author