4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(25))

حوزه جذب سرمایه در روستا

1_شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی در روستاها

2_شناسایی موانع و محدودیت های سرمایه گذاری در روستاها و رفع آنها با استفاده از ظرفیت های قانونی

3_کمک به امر فرهنگ سازی در روستاها در حوزه همراهی با جذب سرمایه گذار خارج از روستا

4_ایجاد صندوق های مالی خرد روستایی از محل سرمایه ای مردم روستا و کمک های بلاعوض دولت

5_ایجاد مکانیز مناسب و اولویت دار برای حمایت مالی بانک ها از طرح های سرمایهگذاری کارآفرینان در روستاها

6_ایجاد سازوکار مناسب برای کاهش یا حذف ریسک سرمایه گذاری در روستاها

معیار ارزیابی این حوزه میزان رفع موانع و محدودیت های سرمایه گذاری در روستاها،میزان جذیب سرمایه گذارای برای سرمایه گذاری در روستا،افزایش میزان شاغلان و صندوق های مالی خرد روستایی می باشد.

 

حوزه ساماندهی و هدایت موثر منابع مالی پراکنده دولت در روستاها

1_کمک به ایجاد نظام بودجه ریزی مناسب مبتنی بر درآمدهای پایدار محلی

2_کمک به دهیاری برای طراحی مکانیزم مناسب برای وصول عوارض محلی

3_ایجاد سازکاری مناسب و کارآمد برای رصد و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات روستایی در اختیار دستگاههای اجرایی متناسب با نیازهای اساسی روستا و ضوابط قانونی

4_فراهم نمودن امکان دریافت هبه خیرین توسط دهیاریها برای توسعه سرمایه گذاری در زیر ساخت روستاها

5_تدوین برنامه های مناسب و کارآمد برای آموزش دهیاران در حوزه نحوه معرفی ظرفیت های اقتصادی روستا،جذب سرمایه گذار و نحوه افزایش ظرفیت های مالی و همچنین نحوه هزینه کرد منابع دهیاری با همکاری مرکز آموز سازمان شهرداریها و دهیاریها

معیار ارزیابی این حوزه میزان برنامه های مدون برای افزایش سواد مالی دهیاران و مدیران محلی،مکانیزه نمودن نظام مالی و مهیا نمودن سازوکار دریافت هبه خیرین برای توسعه زیرساخت های اقتصادی در روستا،ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت بر هزینه کرد دهیاری ها می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(26))

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد