6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(22))

گردشگری در قالب طرح تکام

8_نظام گردشگری روستایی

بهبود وضعیت گردشگری داخلی،و ورودی، و افزایش و توزیع متوازن تاسیسات گردشگری روستایی؛می تواند منجر به افزایش اشتغال صنعت گردشگری روستایی و حتی افزایش ارز آوری در روستاهای مستعد شده و منجر به ارتقاء سهم گردشگری در  نولید ناخالص داخلی مناطق روستایی شود.گران بودن سفر و گردشگری برای عموم مردم  و حجم پایین و توزیع نامتوازن گردشگری داخلی،با دسترس پذیر کردن سفر و گردشگری روستایی تحولی شگرف خواهد یافت. در این رابطه لازم است حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه ای مرتبط با معرفی جاذبه ها و مقصدهای گردشگری روستایی توسعه یابد. برنامه ریزی برای ایجاد تقویم رویدادهای روستایی و تنظیم برنامه گردشگری با این ایام،و روایتگری این رویدادها نقش موثری در توسعه گردشگری روستایی خواهد داشت.تسهیل صدور و تمدید مجوزهای گردشگری روستایی با حذف مقررات زائد،اعلام شفاف و زمان دار ضوابط،توسعه و فعال سازی ظرفیت روستهای موجود در جزایر و سواحل در قالب الگوهای جذاب سرمایه گذاری و بهره برداری بلند مدت و ساماندهی  و حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی از مواردی هستند که می تواند گردشگری روستایی را متحول نماید.

آموزش گردشگری برای مدیران محلی

برنامه ریزی آموزش گردشگری برای دهیاران،روحانیون روستا،بخشداران و مدیران توسعه روستایی به استعداد یکصد نفر در ماه با همکاری سازمان شهرداری و دهیاری های کشور.

معیار سنجش این حوزه میزان افراد  آموزش دیده در استان برای توسعه فعالیتهای گردشگری روستایی تا پایان سال 1402 می باشد.

حمایت از انواع گردشگری روستایی

حمایت از برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری در استانها و در روستاها

معیار سنجش این حوزه میزان برگزاری جشنواره ها و رویدادهای مختلف گردشگری  روستایی در استان تا پایان سال 1402 می باشد.

ایجاد و ارتقای زیر ساخت های گردشگری روستایی

ارائه پیشنهاد زیر ساخت مبتنی بر فضای سایبر و مردم پایه به منظور تجمیع و تحلیل اطلاعات گردشگری روستایی و شناخت ظرفیت های گردشگری روستا

معیار سنجش این حوزه فراهم آوردن امکان فضای سایبری و تجمیع اطلاعات گردشگری روستاها تا پایان سال 1402 می باشد.

چالش های گردشگری روستایی 

بررسی چالشهای صنعت گردشگری در روستاها و ارائه راه حلهای مواجهه با آن در جلسات مستمر کارگروه

معیار سنجش این حوزه میزان چالش های رفع شده در حوزه گردشگری روستایی در استان تا پایان سال 1402 می باشد.

بازدیدهای میدانی از روستاهای هدف گردشگری

بازدید میدانی کارگروه از محیط های روستایی با هدف توسعه گردشگری و حمایت از سرمایه گذاران،شرکتها،ایده های خلاق در حوزه توسعه گردشگری

معیار سنجش این حوزه میزان بازدید و میزان جذب سرمایه بخش دولتی و خصوصی برای توسعه گردشگری روستایی تا پایان سال 1402می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(23))

About Author