3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(2))

ماده 2_اسناد بالا دستی

1_سند تحول دولت

2_بیانیه قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا

3_ماده واحده لایحه قانونی تشکیل دهیاری های کشور مصوب سال 1377

4_وظایف دهیار در ماده 10 اساسنامه دهیاریها

5_قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آموش 100000 تسهیلگر روستایی

ماده 3_ اهداف

1_تسهیل دسترسی داوطلبان اشتغال مفید در روستا به خدمات و برنامه های مرتبط با تکام

2_افزایش سطح توانمندی تولید و خدمات مربوط در روستا،از طریق کانون های جهادی فعال در امور تخصصی مربوط

3_رفع موانع فیزیکی،نگرشی،ارتباطی و قانونی برای توانمندسازی داوزلبان اشتغال مفید در روستا

4_افزایش همکاری بین بخشی(بخشهای دولتی و غیردولتی) در جهت فراگیر سازی حضور موثر داوطلبان استغال مفید در روستا

5_افزایش مشارکت اجتماعی برای گسترش و ارتقای برنامه توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه تولید روستایی

6_گسترش ابتکارات،خلاقیت ها و پژوهش ها در ارتباط با موضوع فراگیر سازی حضور افراد کارآفرین در برنامه تکام

ماده 4_اقدامات اجرایی برنامه تکام 

بمنظور تحقق اهداف تکام؛کانون جهادی می بایست با استفاده از روشهای تسهیلگری،جلب همکاری و بسیج جامعه،فرصت دسترسی به خدمات مورد نیاز داوطلبان اشتغال مفید در روستا را به شرح ذیل تسهیل نماید:

اقدامات مرتبط با توانمندسازی جامعه روستایی

1_کمک به اجرا و حمایت از برنامه های رفع  موانع فیزیکی در طرح های هادی روستایی.

2_کمک به اجرا و حمایت از برنامه های رفع موانع نگرشی با توجه به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب

3_کمک به اجرا و حمایت از برنامه های رفع موانع ارتباطی از طریق همکاری دستگاه های اجرایی

4_کمک به اجرا و حمایت از برنامه های رفع موانع قانونی از طریق همکاری مبادی ذیربط

اقدامات مرتبط با همکاری های بین بخشی

1_جلب همکاری دهیاران و بخشداران و فرمانداران در اجرای برنامه تکام

2_گسترش همکاری درون بخشی کانون های جهادی با مشارکت تسهیلگران میانی و محلی و داوطلبین محلی

3_مشارکت و همکاری با کارگروه های تخصصی استان و شهرستان در استانداری ها و فرمانداری های ذیربط

اقدامات مرتبط با مشارکت های اجتماعی

1_کمک به جذب کمک های نقدی و غیر نقدی برای برنامه تکام

2_جذب داوطلبین در اجرای برنامه تکام (به عنوان مربی آموزش و یا تسهیلگر میانی و محلی و…..)

3_تشکیل صندوق ها و تعاونی های محلی

ابتکارات/خلاقیت ها/پژوهش ها/انتشارات

1_ارائه طرح های جدید در جهت رسیدن به اهداف تکام

2_تولید و توسعه برنامه های رسانه ای در خصوص تکام (تلویزیون،رادیو،مجلات،روزنامه ها،رسانه های اجتماعی)

3_انجام پژوهش های مرتبط

4_انتشار کتاب و مقاله مرتبط

آموزش داوطلبان اشتغال مفید در روستا،تسهیلگران و جامعه محلی

1_برگزاری برنامه های آموزشی تکام به جامعه هدف تکام با همکاری کانونهای ذیربط در استان و شهرستان

2_برگزاری برنامه های ناشی از تجربیات جدید موفق و بازآموزی جامعه هدف تکام

ماده 5_شرایط داوطلبان اشتغال مفید در روستا تحت پوشش برنامه تکام

افرادی که بر اساس برنامه تکام،به عنوان داوطلبان اشتغال مفید در روستا شناخته شوند می توانند از مزایای تکام بهره مند شوند.

تبصره1_جوانان متاهل و زنان سرپرست خانواده در اولویت ارائه برنامه های تکام قرار دارند.

تبصره 2_ اتباع و مهاجرین خارجی داوطلب اشتغال مفید در روستا که مجوزهای قانونی برای اقامت دارند،پس از تایید قرارگاه جهادی وزارت کشور،می توانند از خدمات برنامه تکام استفاده نمایند.

ماده 6_مراحل راه اندازی و اجرای برنامه تکام از طریق کانون های جهادی

1_انتخاب روستاهای تحت پوشش با توجه به نیاز روستا و استفاده موثر از ظرفیت های آن از طریق درخواست دهیار و بخشدار با تایید فرماندار و تصویب استاندار انجام و به قرارگاه اعلام می گردد.

2_عقد تفاهم نامه با مجری (کانون جهادی استانی تکام) به صورت سالیانه از محل منابع مردمی و اعتبارات استانی با تصویب استاندار و نظارت مدیر کل امور روستای بر اجرای آن.

3_ارائه خدمات فردی و گروهی به داوطلبان اشتغال مفید در روستا مورد نظر با همکاری و هماهنگی مستمر با دستگاه های اجرایی منطقه

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(3))

About Author