6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(16))

6_نظام کشاورزی

امور زراعت :

باتوجه به اختلاف میزان برداشت در سطح مزارع کشور با مزارع نمونه به دلایل پایین بودن سطح دانش فنی کشاورزان و عدم دسترسی به موقع کودهای شیمیایی و آفت کش، عدم مدیریت تغذیه تلفیقی،عدم توجه به زمان مصرف،خرد بودن اراضی،عدم تولید بذر اصلاح شده،تحقیقات ناکافی در بخش ارقام،لذا با جایگزینی ارقام قدیمی با ارقام جدید،افزایش تولید بذر اصلاح شده با کمک شرکت های دانش بنیان،انجام آزمایش خاک،مصرف مناسب کود،توسعه مصرف کودهای زیستی که مزایای متعددی از قبیل کاهش ارزبری و اشتغال زایی دارد،افزایش آموزش کشاورزان و … می توان به ارتقای سطح کمی و کیفی تولید رسید که لازم است اقدامات در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان برداشت سالیانه مزارع،میزان استفاده از تغذیه تلفیقی،میزان استفاده از بذر اصلاح شده،میزان استفاده از کودهای زیستی تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

آبیاری

به دلایل روش های سنتی کشت و آبیاری در بخش کشاورزی خصوصا مزارع ذرت،برنج،سیب زمینی،و … منجر به مصرف بالای آب در این حوزه شده که می توان با اصلاح روش های آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب،اجرای الگوی کشت مناسب که می تواند سبب بهره برداری صحیح از منابع آبی شود و از تولید محصولات آب بر در مناطقی که با تنش های آبی مواجه می باشند جلوگیری کند؛لذا لازم است اقدامات در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان رعایت الگوی کشت،میزان استفاده از روش های نوین آبیاری تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

بذر

کاهش کمی و کیفی بذرهای اصلاح شده منجر به کاهش بهره وری در مزارع مانند پنبه،علوفه،برنج و … شده است که با افزایش تولید بذر اصلاح شده،گواهی شده و با کیفیت توسط شرکت های تولید کننده بذر،شرکت های دانش بنیان و اعمال سیاست های حمایتی از فرایند تولید بذر محصولات می توان به ارتقای کمی و کیفی تولید رسید؛لذا لازم است اقدامات در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان استفاده از بذرهای اصلاح شده در مزارع تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

ماشین آلات

به دلایا خرد بودن اراضی،عدم سیاست های حمایتی مطلوب به بنگاه های تولدکننده ماشین آلات کشاورزی و عدم آگاهی کشاورزان در این حوزه،میزان استفاده از سطح مکانیزاسیون را نامطلوب کرده که با استفاده از ماشین آلات برور کشاورزی در اراضی زراعی،باغبانی،دام و طیور،آبزیان به همراه بهبود مدیریت مزرعه و ارتقای سطح مکانیزاسیون و همچنین استفاده از پهپاد می توان به ارتقای  کمی و میفی تولید کمک کرد؛لذا لازم است اقدامات در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان استفاده از مکانیزاسیون و استفاده از فناوری های نوین تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(17))

About Author