4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(12))

2_توانمندسازی 

تاکنون پروژه های متعددی در راستای توانمندسازی روستاییان از سوی دستگاههای مختلف به اجرا درآمده اما نه تنها همه روستاها و مناطق را در بر نگرفته بلکه همین پروژه ها نیز با کاستی هایی روبرو بوده اند.

عدم تامین منابع مالی و اعتباری کافی برای پیاده سازی برنامه های توانمندسازی در روستاها،

کمبود توانمندی های فنی و تخصصی در جامعه روستایی برای پیاده سازی برنامه های توانمندسازی ،

کمبود تجهیزات و امکانات فنی و فرهنگی در روستاها که مانع از توسعه اقتصادی و آموزشی می شود و نیز عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه روستایی و عدم شناخت دقیق از مشکلات آن ها بخشی از این کاستی ها بوده اند.

ضمن اینکه همکاری و هماهنگی مورد نیاز بین سازمان های مختلف برای پیاده سازی برنامه های توانمندسازی در روستاها در سطح نازلی بوده است.

قرارگاه به عنوان یک اولویت،به دنبال پیگیری راهبردهای ذیل برای توانمندسازی هر چه بیشتر جامعه روستایی است:

اجرای طرح توانمدسازی جامعه محور در روستاها مبتنی بر آموزش تسهیل گران،شناسایی و آموزش جامعه محلی و اجرای پروژه های اولویت دار در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی.

اجرای طرح توسعه نظام نوآوری روستایی به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق سازماندهی جامعه محلی

تامین منابع مالی و اعتباری کافی برای پیاده سازی برنامه های توانمندسازی در روستاها از طریق افزایش بودجه های مختص به توسعه روستایی و همچنین جذب سرمایه گذاری های خصوصی

ارائه دوره های آموزشی و تخصصی در حوزه های مختلف به جامعه روستایی به منظور افزایش توانمندی های فنی و تخصصی آنان

تامین تجهیزات و امکانات فنی و فرهنگی در روستاها به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی و آموزشی

برگزاری نشست ها و جلسات با جامعه روستایی به منظور شناخت دقیق از نیازهای آنان و پیاده سازی برنامه های توانمندسازی بر اساس این نیازها

افزایش همکاری و هماهنگی بین سازمان های مختلف به منظور پیاده سازی برنامه های توانمندسازی در روستاها و جلوگیری از تداخل برنامه ها

 

معیار ارزیابی این حوزه شاخص های کمی چون تعداد دوره های آموزشی و تعداد نفرات آموزش دیده،افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به این حوزه،برگزاری میزان جلسات با روستاییان و احصاء نیازهای دقیق آنان،و شاخص های کیفی چون تغییرات در درآمد و اشتغال مردم روستا می باشد.این شاخص نشان می دهد که آیا برنامه های توانمندسازی موجب افزایش درآمد و اشتغال مردم روستا شده است یا خیر.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(13))

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد