6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام)

قرار گاه جهادی وزارت کشور در پیشرفت همه جانبه روستا 

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام)

دستورالعمل توانمند سازی و کارآفرینی مردم پایه (برنامه (تکام))

این دستورالعمل جهت استفاده از ظفیت شهرداریها،دهیاری ها،و نهادهای فعال در حوزه روستا و در راستای زمینه سازی برای مهاجرت معکوس روستائیان داوطلب اشتغال مفید و کاهش حاشیه نشینی شهری و اصلاح ترکیب جمعیت روستا برای تولید و نیل به امنیت غذایی از طریق توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه (تکام) تنظیم شده است.

ماده 1_تعریف مفاهیم

1_توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه (تکام): راهبردی در جهت وسعت بخشی به حضور مردم در نقش های توانمندساز؛تسهیلگر و کارآفرین جهت ایجاد و استفاده از فرصتهای اقتصادی و فراگیر سازی تلاش برای اشتغالزایی پایدار و مطمئن در روستا بویژه در حوزه تامین غذایی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی که در این دستورالعمل (تکام) عنوان می شود.

2_مولفه های (تکام): سه مولفه اصلی تکام 1_آموزش و توانمندسازی،2_تامین معیشت و اشتغال پایدار،3_نقش آفرینی در امور اجتماعی و فرهنگی در گام دوم انقلاب، می باشد.

3_داوطلب اشتغال مفید در روستا: فردی که بر اساس سیاست مهاجرت معکوس دولت مردمی،خواستار مهاجرت از شهر و عمدتا حاشیه آن به روستا برای اشتغال مفید است.

4_افراد تحت پوشش (تکام): داوطلبان اشتغال مفید در روستا که در مناطق حاشیه ای شهری یا مناطق اجرای برنامه تکام ساکن بوده و دارای شرایط احراز مثبت برای انتقال به روستا می باشند و در بانک اطلاعاتی قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا دارای پرونده تکمیل و رسیدگی شده هستند.

5_دبیرخانه کانونهای جهادی: یکی از ارکان سازمانی قرارگاه جهادی وزارت کشور است که در خصوص ایجاد و مدیریت عمومی کانونهای جهادی 16 گانه تخصصی مردمی ملی و استانی و شهرستانی هماهنگی لازم را با سایر رده های قرارگاه و مبادی ذیربط در وزارت کشور و استانداری ها معمول می دارد.

6_کانون جهادی ملی: تشکلی مردمب تخصصی است که پس از کسب پروانه فعالیت در سطح ملی،مجموعه ای از خدمات تخصصی را در راستای برنامه تکام در سطح ملی ارائه مینماید.

7_کانونهای جهادی استانی: تشکلی مردمی تخصصی است که پس از تایید کانون تخصصی ملی و کسب پروانه فعالیت در سطح استان،مجموعه ای از خدمات تخصصی ملی و کسب پروانه فعالیت در سطح استان،مجموعه ای از خدمات تخصصی سطح استانی را در راستای برنامه تکام ارائه می نماید.

8_کانون جهادی شهرستان: تشکلی مردمی تخصصی است که در صورت نیاز پس از تایید کانون  تخصصی استان و کسب پروانه فعالیت در سطح شهرستان مجموعه ای از خدمات تخصصی سطح شهرستان را در راستای برنامه تکام ارائه می نماید.

9_مجری برنامه تکام : هر یک از کانون های جهادی تخصصی در سطح ملی یا استانی و یا شهرستانی بر اساس مفاد این دستورالعمل مجری برنامه تکام در حوزه تخصص و محدوده عملیاتی خود می باشند.

10_تسهیلگر میانی: فردی متخصص است که تحت نظارت و مدیریت کانون جهادی تخصصی استان در برنامه تکام همکاری نموده و در منطقه اجرای برنامه جهت هماهنگی با دستگاه های اجرایی مربوط انجام وظیفه می نماید.

11_تسهیلگر محلی: فردی ساکن در روستا (منطقه اجرای طرح) و شاغل در دهیاری  است که به منظور حل مشکلات استقرار و حضور فعال و با نشاط داوطلبان اشتغال مفید در روستا در همه حوزه های 16گانه پیشرفت روستا و در اجرای برنامه تکام تحت نظارت تسهیلگران میانی،انجام وظیفه می نماید.

12_داوطلب محلی: فردی علاقمند به موضوع کارآفرینی،فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه است که دارای مقبولیت اجتماعی بوده و بدون چشم داشت مادی قصد کمک به اجرای برنامه توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه را دارد و تحت نظر تسهیلگر محلی فعالیت می نماید.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(2))

About Author