3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ضرورت و اهمیت پایش

پایه و اساس نیل به کشاورزی دقیق،تهیه اطلاعات قابل اعتماد از پراکنش مکانی و زمانی کشت محصولات مختلف کشاورزی در یک منطقه یا همان تقویم زراعی مکانمند است.با توجه به کاربرد و امکان بهره گیری از فناوری سنجش از دور در استخراج تقویم زراعی،اطلاعات استخراج شده می تواند در انواع مطالعات و برنامه ریزی های منطقه ای از قبیل بررسی راندمان آب و حق آبه،تخصیص نهاده های کشاورزی به مناطق مختلف،بررسی الگوی کشت و در صورت نیاز تغییر آن و همچنین تعیین زمان های بهینه در پایش ماهواره ای محصولات کشاورزی و تاریخ های تصویر برداری مناسب مورد استفاده قرار گیرد.همچنین در مقیاس محلی و مزرعه نیز با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای به قدرت تفکیک مکانی بالا و بسیار بالا،ظرفیت مناسبی جهت مدیریت زراعی و باغی از طریق پایش و کنترل نهاده های تولید در کشاورزی (آب،بذز،کود و سم)تولید اقتصادی و کم ریسکی را تجربه نمود.

نقش فناوری فضایی/سنجش از دور

امروزه اغلب پارامترهای اصلی که در رشد گیاه موثر می باشند.از قبیل نور دریافتی و منابع آبی توسط داده های ماهواره ای سنجش از دور قابل استخراج می باشند.پارامترهای بیوفیزیکی سطح از قبیل دما،رطوبت و شاخص های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور به عنوان ورودی های کلیدی در تخمین عوامل موثر در رشد گیاهی می توانند به صورت مستمر تولید گردند.ظرفیت عظیم داده های ماهواره ای در قدرت تفکیک های متنوع مکانی،طیفی و زمانی با دسترسی همگانی نه تنها موجب گردیده تا آمارهای منطقه ای مورد نیاز از عرصه های کشاورزی در حداقل زمان و هزینه ممکن تامین گردند،بلکه فرصت ارزشمندی برای بخش خصوصی پدید آورد تا اطلاعات ارزش افزوده تجاری مرتبط با تولید در سطح مزرعه را تامین نمایند.همگام با فناوری سنجش تز دور ماهواره ای توسعه شبکه جهانی موقعیت یابی مکانی GPS و همچنین توسعه زیر ساخت های اینترنت اشیا IOT در تولید سنجنده های کاربردی در مزرعه جهت اندازه گیری میدانی موجب گردیده تا اطلاعات ارزش افزوده ماهواره ای با صحت بالاتر و کاربرد و آسانتر توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گیرند.

 

About Author