3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

صادرات محصولات کشاورزی

قابل توجه باغداران و کشاورزان

اولین کشتی 2500 تنی یخچال دار، برای صادرات سالم محصولات باغی
به آب انداخته شد.
به این فکر نکنید که فقط واسطه ها و باغداران بزرگ می توانند از ظرفیت ها استفاده کنند!
برای تعاونی کردن صادرات تولیدات خردِ خود می توانید یک باشگاه صادرات محور، یک تیم منسجم یا یک شبهِ تعاونی با ساختاری شورایی مرکب از 3 نفر منتخب گروه تشکیل دهید:
–یکنفر مسئول سازماندهی باغداران.
–یکنفر مسئول امور مالی.
–یک نفر مسئول امور صادرات.

این پیشنهاد بخاطر این است که علیرغم فراهم شدن بسیاری زیرساخت های توسعه و پیشرفت، متاسفانه بیش از 74 درصد خرده مالکین نمی توانند از این فرصت ها استفاده نمایند!
در مجموع، تعاونی نمودن صادرات باهر سازه اجتماعی، موجبات فراهم سازی رونق اقتصادی، درنتیجه رهیافت های اجتماعی/اقتصادی را در جوامع محلی گسترش خواهد داد.

☑️شرایط برخورداری از امکانات بگونه ای رقم خورده است که انسجام اجتماعی خرده مالکین در هر زمینه ای اجتناب ناپذیر است و این، خیلی خوب است.؛
☑️ با هم گره بخورید؛
مثل یک تیم موفق ورزشی،
هم دلی را به هم گامی و این دو رکن را با هم فکری ارتقاء دهید تا به محصول ناب هم بختی مشترک، مثل یک خانواده، یک تعاونی غیر رسمی اما جوشیده از بستر زندگی و تلاش جمعی دست پیدا نمایید.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد