27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شیلات

برنامه ریـزی و مدیریـت در راسـتای یکدیگـر قـرار دارنـد؛ بـه زبـان بهتـر، بـا یـک برنامه ریـزی خـوب
میتـوان بـه یـک مدیریـت درسـت و پـس از آن بـه توسـعه پایـدار در تولیـد دسـت یافـت. اسـاس تعریـف
توسـعه پایدار، توسـعه هایی اسـت که دو هدف اساسـی را نوید میدهد: نخسـت، تامین نیازهای اساسـی مردم
و دوم، پایـداری یـا حفاظت از منابع. گفتنی اسـت مراد از توسـعه پایدار، توسـعه های اسـت که نیازهای نسـل
کنونـی را بـرآورده سـازد بی آنکـه توانایی نسـل آینـده را در برآورده سـازی نیازها دچار مشـکل کنـد. بر پایه
گزارشهـای سـازمان خواروبـار جهانی)فائـو( هنگامـی کـه توسـعه پایـدار در رفـع نیازهای کنونی بـه بهبود
تولیـد نظـر دارد، موضـوع حفاظـت از منابـع را به منظـور اطمینان از تـداوم تولید در آینده مـورد تاکید قرار
می ّدهـد.

ایـن تعریـف بر سـه اصـل تمرکز دارد:

رشـد سـطح کیفی و کمـی تولیـد،

تامین نیازهای اساسـی نسـل امـروز،

حفاظـت از منابـع بـرای تـداوم تولیـد در آینـده.

بنابراین، سـه اصـل نامبـرده بایـد در مراحل
مختلـف و برنامه ریـزی، مدیریـت و تولیـد محصـولات شـیلاتی کـه تکثیر و پـرورش ماهی قـزل آلا رنگین کمـان یکـی از ارکان آن اسـت، مدنظر قـرار گیرد.

ویرایش

About Author