10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

29 اصل زندگی پایدار و با نشاط

1_در روز حداقل یکبار بگوید ( من نمی دانم )

2_کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت فکر برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند

3_در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد اظهار نظر نکند

4_دغدغه کانونی او،بهترین عملکرد در حرفه اش باشد

5_به استقبال کسی برود که با او تفاوت و یا حتی تضاد فکری دارد

6_بدون اجازه قبلی از کسی،سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند

7_زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند

8_با رعایت حروف اضافه و با نهایت دقت (نقل قول) کند

9_دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد،به طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند

10_از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند چه مستقیم چه غیر مستقیم پرهیز کند

11_برای محیط جنگل که به مه، نم نم باران و رنگ های زنده طبیعت آمیخته شده وقت بگذارد

12_حدود 10 درصد از وقت،انرژی و تخصص خود را رایگان صرف جامعه کند

13_در حرفه ای که تخصص ندارد مسئولیت نپذیرد

14_خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی برابر نداند

15_در هر سال یک روز ویژه برای خودش و بنام خودش اختصاص دهد ( روز نو،ارزیابی و مشاوره )

16_با عبارت من هم اشتباه می کنم، من اشتباه کردم به رشد و صلح دائمی برسد

17_حریم شهروندان را رعایت کند

18_آنقدر برقوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را در یک دوره 5 ساله به صفر برساند

19_از رفتن به تئاتر غفلت نکند

20_در هر نوع تصمیم گیری از خرید دمپایی تا … راههای محتلف را مکتوب کند،مطالعه کند،مشورت کند

21_با عمل خود به دیگران نشان دهد تفاوت میان 8 و 8:1 دقیقه را می داند

22_در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند

23_ناراحت شدن و حسادت از توانایی ها،ظرفیت ها و برتری های دیگران را در فرد تعطیل کند

24_اجازه دهد افراد سخن خود را تمام کنند

25_حداقل  20 درصد وقت خود را صرف توسعه فردی،فکری،اخلاقی و مدنی نماید

26_در صحبت کردن یک سوم سوال کند و دو سوم قضاوت

بعد از 5 سال پنج ششم سوال کند و یک ششم قضاوت

27_حداقل یک ساعت در روز مطالعه کند

28_20 دقیقه گفتگوی تنهایی با خود داشته باشند

29_به تیم و گروهش خالصانه تعهد داشته و عشق بورزد

About Author