31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

سه ویژگی باشگاه کشاورزان جوان

«عدم ادعا»

«عدم انحصار»

«اخلاص در عمل»

وی در پایان افزود: «باشگاه کشاورزان جوان» در عمل نشان داده که نه ادعا دارد و نه برای کار خود انحصار خاصی ایجاد کرده است بلکه هر جا نیاز بوده است خالصانه تمامی تجربیات خود را منتقل کرده است.

آنجا که دولت استقبال کرده است تمام این تجربیات صادقانه ارائه شده است، آنجایی که سازمان بسیج  اعلام آمادگی نموده است، باشگاه آورده های خود را در اختیار گذاشته است و از همه مهمتر هریجا مردم اعلام آمادگی نموده اند باشگاه با توانمندسازی آنها سعی کرده است تا مشکلات روستاییان و کشاورزان به دست خود آنها به حداقل ممکن برسد.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد