3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

سرمایه مردمی و تولید داخل رمز عبور از موانع اقتصادی

مواردکلی که در اختلاط سموم باید رعایت گردد:

1- در مورد كودها حتما بايد تست اختلاط پذيري انجام گردد زيرا بعضي از آنها وقتي ابتدا در مخزن اضافه شوند بهتر حل مي گردند و برخي ديگر برعكس وقتي كه در آخر اضافه گردند.

2- باید توجه داشت که سموم اسیدی با سموم قلیایی مخلوط نشوند و سموم حاوی ترکیبات مسی را با سایر سموم ترکیب نکنیم. این در حالی است که اختلاط سم‌هایی دارای ترکیبات گوگردی با سایر سموم و اختلاط حشره‌کش ها با قارچ‌کش هاو علف کش ها نیز عمل مطلوبی نمی باشد.

3-از اختلاط حشره کش هایی که عملکردی یکسان دارند یا در یک گروه شیمیایی می باشند اجتناب نمایید. از جنبه مدیریت مقاومت، اگر یک حشره به یک حشره کش مقاوم است ، اختلاط با آفت کشی از همان گروه سبب ایجاد مقاومت تقاطعی نسبت به ترکیب دوم می شود. زیرا اختلاط این دو ترکیب موجب افزایش فشار انتخابی بر روی آفت می گردد. برای مثال، کاربامات ها و ارگانوفسفات ها دارای نحوه عمل یکسانی بر آفات می باشند و پیرتروئیدها و ددت دارای مقاومت تقاطعی همسان هستند.

4-قارچکش اینفینیتو با ترکیبات مسی و کودهای تک عنصری حاوی عناصر سنگین با کودهای کلسیمی قابل اختلاط نمی باشند.

5-علف کش‌های هورمونی مانند توفوردی با هیچ کدام از علف کش‌ها قابل اختلاط نیستند.

About Author