4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

زراعت هوشمند

داده های ماهواره ای برای فعالیت های کشاورزی

یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی کشور،تهیه نقشه پراکنش اراضی کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استراتژیک از جمله گندم و جو می باشد.سنجش از دور در این زمینه نقشه کلیدی داشته و کشورهای پیشرفته از این فناوری به منظور پایش اراضی کشاورزی خود استفاده می کنند.کسب آگاهی و دانش در رابطه با الگوی کشت و سطح زیر کشت محصولات استراتژیک کشاورزی،نقش مهمی در مدیریت اراضی کشاورزی و برآورد میزان تولید ایفا می کند.

این موضوع برای تعریف واحدهای مدیریت و نیل به کشاورزی دقیق ارزشمند است.اغلب روش های مربوط به کسب آمار محصولات کشاورزی در ایزان،از طریق کارشناسی و روش های سنتی صورت می پذیرد.بررسی ها نشان داده است که این روش ها دارای خطای زیادی بوده و فرآیندی زمانبر هستند.فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمینی جهت مطالعه و شناسایی منابع بدون تماس فیزیکی با آنها،امروزه به عنوان فناوری سنجش از دور به طور گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته و در مدت زمان کوتاه حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینی جمع آوری شده و در برنامه ریزی ها به عنوان اطلاعات پایه و مبنا مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای به ویژه تکراری بودن آنها و قابلیت تحلیل تصاویر با روش های سنجش از دوری،امروزه استفاده توامان این فناوری و تصاویر ماهواره ای در مطالعات محتلف کشاورزی و منابع طبیعی استفاده می گردد.ترکیب نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه گیری های زمینی با داده های سنجش از دور و استفاده از شاخص های پوشش گیاهی می تواند نقشه های بهنگام از سطح زیر کشت محصولات ارائه نماید.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد