3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

حرف دل کشاورزان جوان

مردم به آرامش، کار و برنامه و جهش در زندگی نیاز داریم؛
از بی ادبی ها و جارو جنجال ها
و کارهای نمایشی خسته شده ایم؛

با همه وجود آمده ایم پای کار؛
ناجح و امین و انسان صادق خویش را در عرصه تولید پیدا کرده ایم!
دخالت های بی جا و نادرست
بیرونی ها، و برخی پول پاشی ها تحت عنوان وام های اشتغال و کسب و کار، که بسیاری از جوانان مارا بیکار بدهکار کرده بود،
فرصت‌ فکرکردن،
فرصت تمرکز یافتن روی داشته ها و ارتقاء بهره وری را از ما گرفته بود!
اکنون مردی به میدان آمده است که می خواهد این میدان را، برای
پذیرش مسئولیت و سازندگی به خود ما، جوانان امروز و کشاورزان فردای این مرز و بسپارد!
خدایا تو شاهدی که ما می توانیم با استفاده از علم و فناوری و انسجام اجتماعی و وفاق برنامه ای در همین شرایط، چندین برابر افزایش تولید
داشته باشیم..!
مردم عزیز شهرها و همه دلسوزان به این آب و خاک بدانند هیچ کشوری
بدون توجه به منابع انسانی روستاهای خود، به برخورداری و رفاه
دست پیدا نکرده اند؛
سالها است داد میزنیم، کار خودمان را به خودمان بسپارید تا تمامی نیازهای های جامعه و حتی شما ها را به شایستگی تامین کنیم!!
باور کنید این سرمایه سالارها و واسطه ها هستند که از مدیریت ناکارآمد روستاها سود می برند و از
قِبلِ مهاجرت و نابسامانی روستاها با غارت مرغوب ترین زمین های ما
به ثروت های سرشار می رسند؛

درست انتخاب کنیم
گول بازی های سیاسی را نخوریم
و البته ما نخواهیم خورد!

About Author