27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

روش يخ سازى در ايران قديم قبل از ابداع يخچال هاى برقى!

در یکی از کارگاه های سنتی یخسازی در شب های زمستان آب قنات در جوی های کوچکی جاری می شد تا شب هنگام یخ بزند.
پس از یخ بستن این یخ توسط کلنگ و پارو خرد می شد و در گود یخ ریخته می شد و روی آن آب پاشیده می شد تا فضای بین یخ ها پر شود و دوباره هنگام شب یخ بزند و یکپارچه شود. در سراسر زمستان این کار تکرار می شد تا گود یخ پر شود. در پایان زمستان این گود با لایه ای از کاه و خاک نرم پوشانیده می شد تا از گرما در امان بماند و در فصل تابستان به تدریج از این یخ برداشت می شد.

کنجکاوی و هوشمندی بشر هیچ حد و مرزی ندارد و نمی شناسد؛
زمان می گذرد و مکان زیست بشر را تغییر می دهد و شرایط زندگی را با فناوری و تکنولوژی‌های جدید و مدرن
بگونه ای مستمر دگرگون می سازد.
روستاهای ما برای برخورداری و بهگشت زندگی و اقتدار اجتماعی/اقتصادی ، نیازمند هوش سرشار جوانان خود اعم از ساکن و مهاجر هستند .
-خب، بله.. می‌دانیم.. سختی هایی نیز دارد!
اما پیشینیان ما نیز کم مشکل نداشتند و اتفاقا همان رنجها و فشارهای زندگی آنها را در عرصه کشاورزی خلاق و ایده پرداز تربیت کرده بود!

About Author