6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

روش صحیح ایجاد دود در باغ

🙏 روش صحیح ایجاد دود در باغ جهت مقابله با سرمازدگی و کاهش خسارت

🍀 زمان اجرا:
روزهای سرد از یک بامداد تا ۱۲ ظهر

🍀 روش اجرا:

❶ مقدار مناسب کاه یا پرس تهیه کنید.

❷ مقدار مناسب گازوییل و آب تهیه کنید.

❸ کاه و یا پرس ها را در فواصل کوتاه در تمام باغ داخل گونی یا به صورت کپه ای پخش نمایید.

❹ آب و گازوییل را مخلوط کرده روی کاه یا پرس ریخته و سپس آتش بزنید.

🍀 نکته:
در ابتدا بایستی ترکیبی از گازوئیل و آب به نسبت مساوی مثلا ۵ لیتر به ۵ لیتر اماده کنید سپس کپه ها یا گونی ها را اغشته نمایید.
دود حاصله بدلیل مخلوط بودن با ذرات آب سفید رنگ و سنگین بوده و قادر به صعود به بالا نیست و در محیط بین درختان میپیچد و یکی از روش های بسیار کم هزینه در مقابله با سرما می باشد و ۱ تا ۳ درجه امکان تعدیل دمای باغ را دارد.

روش های کربن دهی گلخانه

About Author