23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

درباره ما

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب در تاریخ 1391/02/04 تحت شماره 3447 و شناسنامه ملی 10380606846 در سازمان ثبت اسناد به املاک کشور،
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

1_موضوع موسسه : کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

2_مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

اهداف طبق اساسنامه عبارتست از:
الف) فراهم ساختن زمینه های مشارکت فعال جوانان و به مثابه کشاورزان فردا،جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی،
زمینه سازی جهت مشارکت موثر و معنادار جوانان در فرایند تصیمیم سازی
ب):روش اجرای هدف
کمک به ایجاد شبکه های تخصصی در حوزه های آموزش و اشتغال،فرهنگی_ورز
شی و کتابخانه های روستایی در سطوح استانی،شهرستانی و منطقه ای.
همکاری با نهاد های اجرایی،تقنینی،تحقیقاتی،مطالعاتی و پژوهشی

شرایط عضویت :

 اعضای اصلی:

دارای سن 20_40 سال باشند.
دارای حسن شهرت باشند.
حداقل مدرک دیپلم داشته باشند.
سمت دبیری یا نماینده باشگاه را داشته و یا دارد و یا حداقل 2 سال سابقه کار گروهی در روستا داشته باشد

اعضای افتخاری:

کلیه شخصیت های محلی،منطقه ای و ملی که در زمینه توسعه باشگاههای کشاورزان جوان و به منظور حمایت از کشاورزان جوان عضویت افتخاری در باشگاه را پذیرفته اند و کلیه اشخاص حقیقی (متخصصان،پژوهشگران،خبرنگاران، هنرمندان و …) که علاقه مند به فعالیت در زمینه توسعه روستایی و حمایت از جوانان روستایی هستند،
عضو افتخاری و داوطلب محسوب می شوند (محدودیت سنی برای اعضای افتخاری وجود ندارد) 

اعضای حامی:

کلیه اشخاص حقوقی(سازمانهای دولتی و غیر دولتی و بخشهای خصوصی،اصناف و اتحادیه ها)مرتبط و فعال در زمینه توسعه روستایی و حمایت از جوانان روستایی،عضو حامی محسوب می شوند.

انواع عضویت:

1_اعضای اصلی
2_اعضای افتخاری
3_اعضای حامی

تعریف باشگاه 

باشگاه جایگاهی است که گروهی با اهداف یکسان چون آموزش،ورزش،کسب آگاهی،ارتقاء مهارت های ذهنی و عملی در ابعاد فردی و اجتماعی گرد هم می آیند.

تعریف باشگاه کشاورزان جوان 

ساختار مردمی است در قالب سازمان مردم نهاد ویژه کشاورزان جوان که با بکارگیری کارکرد مختلف آموزشی،فرهنگی،هنری و… در زمینه کارآفرینی و توسعه بخش کشاورزی منطقه با اهداف معین تشکیل می شود.
اهمیت موضوع
سازمان یافتن جوانان روستایی به مثابه کشاورزان امروز و فردای میهن اسلامی در قالب باشگاه کشاورزان جوان با انجام فعالیت های مشترک و گروهی بعنوان حرکتی راهبردی در محقق ساختن اقتصاد مقاومتی نقش ارزشمندی در پایان دادن به معضلات این بخش خواهند داشت.این مهم در حوزه های زیر که محقق خواهد شد.
الف) اقتصادی
 • ایجاد اشتغال مولد برای جوانان روستایی و افزایش درآمد اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی

ب) اجتماعی

 • ایجاد تعلق خاطر به زادبوم خویش در جوانان روستایی(اعم از ساکن و مهاجر)و مشارکت جدی در توسعه و پیشرفت ان
 • ایجاد دلبستگی و انسجام اجتماعی در خلق فرصت های جدید و دسترسی به منابع اعم از مادی و معنوی
 • ایجاد و تقویت روحیه خودیاری و همیاری در جوانان روستایی
 • ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خلاق در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح روستا

 

ج)فرهنگی

 • فراهم آوردن امکان فعالیت های فرهنگی نظیر کتاب خوانی در روستا
 • توجه اساسی به مهندسی فرهنگی در روستا و شاخص های درون زا و بومی آن

 

د) ورزشی

 • توجه اساسی به نیازهای ورزشی و رشد سلامت روحی و جسمانی

 

مراحل اجرایی تشکیل باشگاه 

 

اقدامات داخل روستا

1_دریافت کاربرگ های تشکیل باشگاه و تنظیم و تکمیل کاربرگ شماره یک توسط هیات موسس

2_چاپ و توزیع فرم عضویت توسط هیات موسس بین جوانان روستایی

3_تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات امنا باشگاه

4_تشکیل کمیته ها و قسمت های مختلف توسط دبیر باشگاه

 

اقدامات ستاد استانی

1_برگزاری جلسات توجیهی در روستا برای عموم مردم

2_تشکیل کارگاه آموزشی جهت اعضاءباشگاه

3_تشکیل جلسه آموزشی ویژه هیات امناء،دبیران و مسئولین کمیته ها

4_برگزاری بازدیدهای اموزشی_ترویجی ویزه اعضاء و دبیران باشگاه ها

5_حمایت و پشتیبانی از باشگاه های تشکیل شده و کمک به سازماندهی آنان

 

پس از تشکیل باشگاه چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

1_یک فرآیند با نشاط اجتماعی و فرهنگی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.

2_جوانان روستایی در قالب باشگاه ترجمان توسعه روستایی و کشاورزی را بعهده خواهند گرفت.

3_کلیه جوانان روستایی اعم از ساکن و مهاجر سازمان پیدا خواهند کرد.

 

4_باشگاه بعنوان یک سازمان مردم نهاد در تحقق مدیریت پایدار روستایی شامل:

 • مدیریت اقتصادی (کارایی اقتصادی)
 • مدیریت اجتماعی (یکپارچگی اجتماعی)
 • مدیریت فرهنگی (مسئولیت پذیری فردی و محیطی

 

5_باشگاه در سه حوزه تسهیل گری (مدیریت دانش)،توانمندسازی (عرضه محوری)و توسعه (تقاضا محوری) فعالیت خواهد کرد.

6_استحکام درونی با نگاهی جامع و مانع از جایگاهی فاخر و مردمی،متکی به منابع مادب و معنوی خویش برخوردار خواهد شد.

 

چرا جوانان روستایی؟

پایان بخشیدن به سرگردانی و سامان نیافتگی جوانان روستایی و توجه به تربیت آنان برای کشاورزی امروز و فردا

تحقق عملی یکی از دغدغه های بزرگ سه دهه اخیر کارشناسان ارشد نظام در همه بخشها بویژه مدیران طرح و برنامه ای بخشهای کشاورزی و روستایی کشور و مهمتر از همه سازمان یافتن جوانان روستایی به مثابه کشاورزان امروز و فردای این مرز و بوم اعم از ساکن و مجاور در قالب سازمانهای مردم نهاد شامل باشگاه کشاورزان جوان،

انجمن های دوستی و تعاون و جوانگرایی در شرکتهای تعاونی تولید،نظام های بهره برداری و…

و بیش از همه تامین زیر ساختهای فرهنگی/اجتماعی اقتصاد مقاومتی،توسعه و گسترش فرهنگ تعاونی بین جوانان در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.

یکی از شاخص های ارزیابی توسعه روستایی در کشورها، وجود سازمان های مردم نهاد خود جوش محلی است.
باشگاه کشاورزان جوان، ساختار مردمی است در قالب سازمان مردم نهاد که توسط ما، بعنوان روستا زادگان، برای پیشرفت و آبادانی زاد بوم خویش با برگذاری صدها جلسه و گفتگو انتخاب کرده ایم؛ پذیرش مسئولیت و سازندگی روستاها توسط فرزندان رشید خود، اتفاقات بزرگی را در همه سطوح رقم زد و گفتمانی «نو» جامعه را فرا گرفت و بسیاری باورهای غلط و نادرست را در مورد ما روستاییان از بین برد.
ایجاد تعلق خاطر به روستا ،
توجه اساسی به داشته های خویش و فهم و درک آنچه هست و آنچه که می تواند باشد.
بررسی نحوه ارتقاء رتبه ارتباطی روستا،
ارتقاء ساختار تمشیت امور،
تغییر نگرش کنشگران و فعالین و دولتی ها به نحوه برنامه ریزی توسعه روستایی و دانایی محوری در کشت و کار
در یک کلام «ما» محروم نیستیم!! محرومیت ما زاییده اندیشه ذهن کسانی است که منافع خویش را در مهاجرت ما می‌بینند!!