10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

خدمات جمهوری اسلامی به روستاییان قابل دفاع است اما با حد مطلوب فاصله دارد.

جلیلی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود وضع موجود روستاها به چه شکلی است و با وضع مطلوب چقدر فاصله داریم، گفت:

البته نظام جمهوری اسلامی در بسیاری از شاخص ها و خدمات به روستاییان مانند آب، برق، گاز، جاده و… نسبت به گذشته کارنامه خوب و قابل دفاعی دارد اما این کافی نیست و با وضع مطلوب فاصله دارد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت:

این جلسات و نشست های مشابه نیز باید کمک کند تا بتوانیم ضمن آسیب شناسی دقیق از وضع موجود، به سمت وضع مطلوب نزدیک تر شویم.

 

راهکارهای عملیاتی کارگروه روستا و عشایر برای حل مشکلات روستاییان

About Author