10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جنبه های امنیت انسانی

جنبه های امنیت انسانی

با توجه به نظریات حامیان مفهوم گسترده امنیت انسانی می توان جنبه های مختلف امنیت انسانی را در سه گروه تقسیم بندی نمود.این گروهها عبارتند از:

(جنبه های بنیانی)،(جنبه های شخصیتی) و (جنبه های سلطه ای) امنیت انسانی.

در جنبه بنیادی امنیت انسانی مواردی مانند:

امنیت جانی،امنیت حیاتی،(خوراک،پوشاک،مسکن)

امنیت اقتصادی(فقر)

امنیت در مقابل اعتیاد

امنیت زیست محیطی

امنیت بهداشتی

امنیت در مقابل سوانح طبیعی قرار می گیرند.

در جنبه های شخصیتی امنیت انسانی مواردی مانند:

امنیت حقوق فردی (حقوق زنان،حقوق کودکان و …)

امنیت فرهنگی

امنیت شخصیت

امنیت هویت: امنیت در مقابل تبعیض قرار می گیرند.

در جنبه های سلطه ای امنیت انسانی نیز مواردی مانند امنیت در مقابل استثمار

امنیت جنسیتی (فروش زنان و استفاده ابزاری از زنان)

و امنیت آزادی فردی (بردگی) قرار دارند.

تهدیدات امنیت انسانی

تهدیدات امنیت انسانی را می توان به دو گروه (تهدیدات مستقیم)و(تهدیدات غیر مستقیم)تقسیم بندی نمود.

تهدیدات مستقیم: شامل مرگ های غیر طبیعی مانند قربانیان جرایم خشن،قتل،تروریسم،تجاوزات جنسی،نژادستیزی،برخوردهای غیر انسانی مانند بردگی،خردی و فروش زنان و کودکان؛مواد مخدرمانند اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان؛تبعیض و سلطه مانند رسوم و قوانین تبعیض بر علیه زنان،تجاوز به حقوق انسانی و تنازعات بین المللی مانند مستعمره قرار گرفتن می شوند.

تهدیدات غیرمستقیم: نیز شامل محرومیت از نیازهای اساسی همچون آب،غذا،پوشاک و مسکن؛بیماری و شیوع آن،توسعه نیافتگی مانند تورم،بیکاری،بی عدالتی،رشد بی رویه جمعیت،فقر و …؛جابجایی جمعیت شامل پناهندگی و مهاجرت ها و تخریب محیط زیست؛تخریب منابع طبیعی و آلوده سازی محیط زیست می شوند.

About Author