10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بررسی ابعاد سه گانه حکمرانی در تعاونی ها

ترتیبات نهادی در روستا عجین شده اند که شامل قوانین رسمی و غیر رسمی نظیر قوانین،مقررات،هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل های هدایتی است؛این اشکال از قوانین در ایجاد و به کار انداختن ترتیبات نهادی نقش دارند (ویلیامسون،1998).اعتماد به قوانین بر مبنای این حقیقت است که قوانین نمی خواهد تغییر یابد یا به طور ناگهانی از بین رود.به علاوه،قوانین از طریق سازمان دادن رفتار بازگیران و بدین سان افزایش پیش بینی و نظم باعث ایجاد اعتماد می گردد.

کنترل به فرایندی از مقررات و نظارت برای دستیابی به موفقیت اهداف اشاره دارد(دس و تنگ). به دو رویکرد عمده در موضوع کنترل اشاره دارند.اولی کنترلی بر مبنای مقیاس بیرونی،که برروی قوانین رسمی،شیوه ها و سیاست های نظارتی و پاداش اشاره دارد که باعث ایجاد عملکرد مطلوبی گردد؛در حالیکه دومی بر روی هنجارها،ارزش ها،فرهنگ و اهداف درونی تاکید دارد تا باعث تشویق شکل گیری پیامدها و رفتار مطلوب گردند (دس و تنگ،2001:259).باتوجه به توضیحات بالا سعی شده است که بر حسب منابع موجود به شرح و تحلیل اعتماد روستاییان به اعضای تعاونی روستایی،اعتماد به ترتیبات نهادی و اعتماد به محیط نهادی پرداخته گردد.با توجه به اینکه اعتماد و کنترل رابطه یکسویه ای باهم دارند به بررسی کنترل بیرونی و درونی نیز در طی سیر تحول تعاونی های روستایی مبادرت ورزیده شده است.در اینجا سعی کرده ایم که از سال 1300 شمسی تا 1390 شمسی به تحلیل سیر تحول تعاونی های روستایی در ایران بر حسب هماهنگی بین آن دولت؛و شکل گیری و تحول اعتماد و کنترل بین تعاونی های روستایی و دولت از دیدگاه حکمرانی روستایی پرداخته شود.ا

About Author