10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توسعه اجتماعی در نواحی روستایی

3_1_ویژگیهای اجتماعی نواحی روستایی

اصطلاح (ویژگیهای اجتماعی(همان طور که در قسمت 1_3 گفته شد) به یک یا تمامی جنبه های زیر در مورد یک ناحیه دلالت دارد:

  • ساختار جمعیت شناختی(مانند اندازه و تراکم جمعیت،میزان رشد جمعیت،ساختار سنی و جنسیتی).
  • ویژگیهای قومی_زبانی (یعنی تقسیم جمعیت بر اساس ویژگیهای (طبیعی)نظیره نژاد،قبیله،طایفه یا زبان)؛
  • ساختار اجتماعی (مانند ساختارهای رهبری،تقسیم بندی بر اساس طبقه یا پایگاه اجتماعی،روابط جنسیت،میزان و شکل فعالیتهای جمعی،
  • نظامهای وراثت،از جمله نظام تصرف زمین.
  • باورها و اعمال مذهبی؛
  • سایر باورها و شیوه های فرهنگی (مانند رسوم،آیینها،تابوها و تعصبات خاص)،
  • نگرش افراد و گروهها نسبت به هر یک از جنبه های رندگی(از جمله فعالیتهای واقعی یا پیشنهادی توسعه)،که ممکن است نتیجه هر کدام از دیگر ویژگیهای اجتماعی (مانند ساختار اجتماعی،باورهای مذهبی یا فرهنگی)و یا نتیجه دیدگاههای شخصی افراد یا گروههای مورد نظر باشد.

تعمیم ویژگیهای نواحی روستایی،حتی اگر خود را به کشورهای به اصطلاح کمتر توسعه یافته محدود کنیم،کار بسیار دشواری است،زیرا چه در داخل کشورها و چه در بین آنها تفاوتهای فاحشی از این نظر وجود دارد،به ویزه تعمیم دادن ویژگیهای اجتماعی کار دشواری است،چرا که معمولا تفاوتهای محلی بسیار زیادی وجود دارد که از آن جمله می توان به تفاوتهای ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی،رفتار و نگرش افراد یا گروههای کوچک مردم اشاره کرد.برای مثال،از اینکه اختلافات اجتماعی مهمی میان روشستاهای همسایه در یک محیط کشاورزی_اقتصادی،یکسان وجود دارد،نباید متعجب شویم.

این موضوع پیامدهای مهمی برای تهلیل اجتماعی در بر دارد.این بدان معناست که نباید بر اساس اطلاعات ناکافی یا بیش از حد عمومیت یافته درباره ویژگیهای اجتماعی ناحیه مورد نظر،تصمیمیاتی اتخاذ کنیم که زندگی مردم آن ناحیه را متاثر سازد،و این به نوبه خود بدان معناست که کسب اطلاعات اساسی در خصوص ویژگیهای اجتماعی یک ناحیه،مولفه ای مهم برای تحلیل اجتماعی است.راههای گوناگون کسب این گونه نوع اطلاعاتی که افراد ممکن است به دست آورند و میزان تفاوتهای موجود،با ارائه (تصاویر نوشتاری) در مورد دو روستا در ناحیه تپه ای (منطقه کشاورزی_اقتصادی3) بخش گوندوانالند،تشریح شده است.

با این همه ،به رغم وجود تفاوتهای بسیار زیاد،درباره برخی از ویژگیهای اجتماعی جوامع روستایی حکمهای بسیار کلی صادر کرد.این نکته به خصوص حائز اهمیت است که افرادی که به امر برنامه ریزی در سطح بخش اشتغال دارند،ویژگیهای زیر را مورد توجه قرار دهند:

ادامه دارد…

About Author