10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توسعه اجتماعی در نواحی روستایی(3)

3_آمیزه ای از انسجام و پراکندگی در جامعه روستایی

تصورات رایج در مورد جامعه روستایی معمولا در دو گروه ظاهرا متضاد قرار می گیرند.برخی از مردم چنین تصور می کنند که اجتماعات روستایی مکانهایی هستند که در آنها پیوندهای محکم اجتماعی و اقتصادی میان افراد گروههای مختلف وجود دارد،ثروت نسبتا به طور مساوی توزیع شده است،و به میزان زیادی همکاری سنتی وجود دارد که می توان از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد شکلهای جدیدی از همکاریهای مخاطره آمیز استفاده کرد.مکتب فکری دیگر معتقد است که ویژگیهایی اجتماعات روستایی عبارت اند از:وجود رقابت و تضاد میان گروهها و اشخاص،نابرابری،و توجه به نیازها و اولویتهای افراد و نه اجتماع.

بخشی از این اختلاف نظر را می توان به تفاوت میان کشورها و اجتماعات موجود در داخل یک کشور نسبت داد.برای مثال،کسی که در آفریقا تجربه اندوخته است،احتمالا بیش از کسی که به آسیا یا آمریکای لاتین تعلق دارد از دیدگاه اول حمایت می کند،چرا که در آسیا و آمریکای لاتین نابرابریهای روستایی معمولا بیشتر و بارزتر از آفریقا است.به همین ترتیب،دو روستای متعلق به بخش گوندئانالند که در چهار گوش3_1 شرح آنها گذشت،میزان گوناگونی ممکن یکایک اجتماعات را نشان می دهند.

با این همه ، می توان این موضوع را همچنین با توجه به اهمیت توضیح داد که بیشتر اجتماعات در واقع آمیزه پیچیده ای از این دو نوع دیدگاه رایج هستند.برای مثال،در درون یک اجتماع معمولا شاهد پیوندهای محکم اجتماعی و اقتصادی و سابقه ای از تلاشهای مشترک برای برخی فعالیتها هستیم.اما این سوابق معمولا منجر به برابری و هماهنگی نمی شوند.در درون این اجتماع،معمولا به مقدار چشمگیری رقابت و تضاد وجود دارد و برخی از افراد و گروهها مایل اند بسیار بیش از سایرین از پیوندهای اجتماعی_اقتصادی منتفع شوند.به علاوه،این واقعیت که برخی فعالیتها به طور سنتی بر مبنای تشریک مساعی به انجام می رسند،به این مفهوم  نیست که اجتماع مورد نظر مشتاقانه و به آسانی به انجام سایر اشکال فعالیتهای مشترک مبادرت می ورزد (مخصوصا اگر این فعالیتها از نوع تجاری باشند.)شاید مهمترین مسئله ای که باید به خاطر داشته باشیم،این است که ما باید در به کای ر بردن جملات یا فرضهایی نظیر (این اجتماع این گونه می اندیشد)یا (این روستا مایل به انجام این کار است)بسیار محتاط باشیم، زیرا تمامی اجتماعات روستای از افراد و گروههای مختلفی تشکیل شده اند که هر کدام دارای نیازها،علائق و اولویتهای خاص خود هستند.

ادامه دارد…

About Author