3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توسعه اجتماعی در نواحی روستایی (11)

اقتصاد سیاسی توسعه روستایی

تاثیر سیاست بر موضوعات توزیعی_یعنی اینکه چه کسانی در نتیجه تلشهای توسعه نفع می برند و چه افرادی زیان می بینند_یکی از مسائل مهمی است که افراد علاقه مند به جنبه های اجتماعی توسعه روستایی بدان توجه دارند.رابطه نزدیکی میان قدرت و نفوذ سیاسی از یک سو و سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر وجود دارد.این رابطه یک رابطه چرخشی است،به این مفهوم که قدرت سیاسی وسیله ای است برای کسب منافع اقتصادی و اجتماعی و این منافع به نئبه خود باعث ارتقای موقعیت سیاسی می شوند.از این رو،ثروتمندان و قدرتمندان ثروتمندتر و قدرتمندتر می شوند،حال آنکه فقرا خود را در دور باطل محرومیت و ناتوانی گرفتار می بینند،دور باطلی که هرروز آنها را بیش از پیش فرو می کشد.این موضوع در مورد کشورهای غنی و فقیر،مناطق غنی و فقیر در داخل یک کشور،و گروههای اجتماعی و افراد یک منطقه،صدق می کند.دانشمندان علوم اجتماعی اغلب از اصطلاح اقتصاد سیاسی برای بیان این رابطه میان سیاست و توسعه اجتماعی_اقتصادی استفاده می کنند.

مثال پروژه جالیزها در گوندوانالند چهارگوش 3_3 اقتصاد سیاسی توسعه روستایی را در سطح محلی تشریح می کند.در میوری وانا،فروشنده مورد نظر از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در روستا استفاده می کرد تا پروژه را برای رسیدن به اهداف خاص خود تسخیر کند و در ویری وانا،فقیرترین خانواده ها از پروژه ها سود نمی برند،زیرا آنها چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی ضعیف بودند،آنها فاقد منابع مالی مورد نیاز برای مشارکت در پروژه بودند و تحت سرپرستی زنان قرار داشتند و در نتیجه در آن اجتماع نفوذی نداشتند.

چهرگوش3_4 ،وضع مشابهی را در سطح بخش به تصویر می کشد. در این چهارگوش،مشکلات گروه اقلیت کوردا که در بخش غربی بخش گوندوانالند ساکن هستند،تشریح شده است.گروه کوردا که در دور باطل فقر،انزوا،ناتوانی و نادیده انگاشته شدن که سابقه آن به قرنها می رسد،گرفتار آمده اند،سایر گروههای قومی در نیوکولونیا آنها را شهروندان درجه دو به شمار می آورند،به علاوه،آنها در سطح بخش از نفوذ سیاسی اندکی برخوردارند و در سطح ملی فاقدهرگونه نفوذی هستند.در نتیجه،آنها از تلاشهای توسعه نغع چندانی نبرده اند و بنابراین،همچنان فقیر مانده اند،از نظر جغرافیایی منزوی شده اند ، و از خدمات اساسی نظیر بهداشت و آموزش محروم گشته اند.

About Author