10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تفکر هسته مرکزی سنجش و مقایسه نوآوری ها

تفکر و اندیشه وقتی آغاز می‌گردد که انسان با پرسش یا مجهولی روبه رو شود و برای پاسخ فرایندی ذهنی را شروع کند بنام فکر کردن.
پس تفکر عبارت است از حرکت ذهن از مجهول یا سئوال به سوی معلوماتی که در مغز ثبت شده و بازگشت های مکرر تا کشف پاسخ.
حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف معروف ایرانی در تعریف تفکر می‌گوید:
فکر کردن مبتنی بر دو حرکت است؛ نخست حرکت از مبدا (مجهول) به سوی مبادی یا مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن مبادی و معلومات به سوی آنچه مورد نظر است و می‌خواهیم به آن دست یابیم.
طبیعی است اگر هیچ معلوماتی مرتبط با مجهول یا پرسش در ذهن نباشد تفکر بی نتیجه است. به همین دلیل دانشمندان و برای کشف پاسخ یک‌ مجهول فرایندی به نام تحقیقات آنجا می دهند که عبارت است گرد آوری اطلاعات پیشین مرتبط با مجهول یا انجام تحقیقات نظری یا عملی جهت دست یافتن به اطلاعاتی که منجر به پاسخ سوال شود.
📚📄✍️
تفکر هسته مرکزی سنجش و مقایسه نو آوری ها، ایده ها و خلاقیت های ساخت و ساز با یکدیگر است!
ایده پردازی در حوزه های اجتماعی خوب است، اما بدون سنجش منطقی و مقایسه با آنچه مشابه آن اتفاق افتاده و جواب منفی گرفته است، ظلم است!
اجرای ایده ها بدون اندیشه ورزی جمعی، جهل و نا آگاهی و ریخت و پاش است!
جامعه و کشور ما دارد از مرحله آزمون و خطا و خوابگردی اعمال مدل های غلط عبور می کند،

هنوز هستند آدم های قلدری که با استفاده از قدرت و ثروت ، اصرار بر اجرای ایده های غلط خود دارند!؟
ایده پردازی شخصی است و
اندیشه ورزی جمعی است، اینها
دوبال هستند که هرکدام بدون دیگری، وقت تلف کردن است.

About Author