10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی (6)

کارآفرینی،ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تنوع اقتصاد روستایی

به علت بالا بودن نسبت نیروی کار به زمین و فصلی بودن فعالیت های کشاورزی همواره یک نوع بیکاری پنهان در حین دوره فعالیت کشاورزی و یک نوع بیکاری فصلی در روستاها وجود دارد.

بنابراین،ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در بخش های کشاورزی،صنعت و خدمات در مناطق روستایی به علت ماهیت اشتغال زایی بالا،می تواند برای گروهی از روستاییان بویژه دانش آموختگان و جوانان،اشتغال مولد و دائم و برای بیکاران فصلی ،اشتغال موقت ایجاد نماید.

البته برای تمامی این گروهها،ایجاد کارآفرینی و اشتغال،وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی افراد،خانواده ها و اجتماعات مورد نظر می باشد که نتیجه تعامل آن ایجاد محیط و اقتصاد سالم می باشد.

روستاها نیز همچون شهرها،مملو از فرصت های جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری به موقع از این فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر بر مبنای آن،می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.کشورهای پیشرفته صنعتی خیلی سریع توانستند نقش کارآفرینان را در توسعه اقتصادی کشف کنند و به دنبال توسعه و ترویج چنین فرهنگی در میان مدیران اقتصادی باشند.

بسیاری از اقتصاددانان توسعه و تحول معتقدند که ضرورت بخش خوداشتغالی قوی در یک اقتصاد نقش مهمی را در فرایند توسعه همه جانبه ایفاء می کند،صرف نظر از اینکه یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا باشد. همچنین اکثر صاحب نظران توسعه روستایی معتقدند که در استراتژی های توسعه روستایی،باید به متنوع سازی اقتصاد روستایی توجه لازم شود.

بنابراین با توجه به ویژگی های کارآفرینان و اهداف و نتایج کارآفرینی می توان ادعا کرد که کارآفرینی با شناسایی فرصت های مختلف در زمینه های متفاوت و با ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط زمینه را برای متنوع سازی اقتصاد روستایی هموار می سازد.پس متنوع سازی اقتصاد روستایی هرگز با القا از بیرون محقق نمی شود مگر اینکه کارآفرینان محیط های روستایی خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آن ها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان  بیاورند.از نقش کارآفرینان محلی در توسعه صنعتی روستا اغلب چشم پوشی شده است.

این طور استدلال می شود که یک استراتژی برای توسعه صنعتی نیازمند بسیج پتانسیل های کارآفرینانه بومی برای محیط های روستایی یک مزیت نسبی فراهم می کند.

About Author