6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی (1)

جایگاه تعاون در اشتغال زایی و توسعه

گسترش تعاونی ها در حوزه ها و شاخه های مختلف و گوناگون مصرف،تولید،اعتبار،مسکن و خدمات و یا در نوعی طبقه بندی بر حسب گرایش های بخشی در کشاورزی،صنعت و خدمات،با اجرایی و عملیاتی شدن این نوع از فعالیت های اقتصادی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان سایر نظام های اقتصادی به عنوان راه سوم،راه وسط و یا موج سوم مطرح کرده است.

در کشور هندوستان ارزش تعاونی ها در ارتقا و ایجاد اشتغال در مناطق کشور کاملا مشهود است به نحوی که تعاونی های کشاورزی هند نقش عمده ای در انقلاب سبز و سفید (تولید لبنیات) و درآمدزایی و ایجاد شغل برای ده ها میلیون روستایی فقیر ایفا نموده اند.

در چین احیای سیستم درمانی تعاونی های روستایی موجب اشتغال در امور خدماتی و رسیدگی به نیازهای درمانی محلی شده است.

همچنین در کشور مالزی دولت با حمایت و ارائه سیاست ملی تعاون(NCP) ضمن اتخاذ راهبردهای خاصی برای ترویج و توسعه تعاون،با قدم گذاشتن در عرصه فعالیت های جدید تجاری و وضع مقررات پویا در این زمینه فصلی نوین و شکوفا را در اقتصاد ملی با تکیه بر بخش تعاون رقم زده است.

همچنین در اروپا تعاونی ها به طرز بی سابقه ای به شکوفایی اقتصاد،احیای جامعه محلی،پایداری جوامع و اشتغال زایی کمک می کنند.

اتحادیه اروپا بر این نکته اذغعان می دارد که آینده ایجاد اشتغال زایی کمک می کنند.اتحادیه اروپا بر این نکته اذعان می دارد که آینده ایجاد شغل در دست موسسات اقتصادی کوچک و متوسط نهفته است. نهضت تعاونی اغلب فراموش می کند که این گونه موسسات عنصری حیاتی برای بخش تعاونی محسوب می شوند.

ادامه دارد…

تعاونی های روستایی (2)

About Author