10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی (8)

عوامل توسعه کارآفرینی روستایی

الف_عوامل فرهنگی و اجتماعی

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کارآفرینی در هر جامعه ای،فرهنگ حاکم بر آن جامعه است.فرهنگی که برای افراد کارآفرین ارزش قائل است و افراد زیادی را به کارآفرینی تشویق می کند.در خصوص فرهنگ کارافرینانه،جوامع می توانند سیاست هایی را ایجاد کنند تا رفتار کارآفرینانه تشویق شود.رابطه ای قوی بین فرهنگ مردم و تمایل به کارآفرینی وجود دارد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی از ابعاد فراموش شده کارآفرینی اند که تا به امروز ناشی از نگاه تک بعدی به کارآفرینی بوده است؛زیرا فردی که به خلق ایده های نو می پردازد،دارای زمینه های اجتماعی،مانند ویژگی های خانوادگی،آداب و رسوم جامعه،میزان مشارکت و همکاری،دوستان و اقوام و همسایگان است که می توانند در دستیابی به موفقیت او را یاری کنند.بنابراین،کارآفرینی به لحاظ اجتماعی،منافع و آثار مثیتی در جامعه روستایی دارد و سود اجتماعی را از طریق دولت عاید جامعه می کند که به نوعی نشانه دهنده توسعه اجتماعی_اقتصادی جامعه است.هر چه مشارکت جامعه در فعالیت های کارآفرینی بیشتر باشد،سریع تر به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.

ب_عوامل محیطی

توجه به عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی به منظور کاهش مخاطرات محیطی،استفاده مناسب از منابع و جز این ها اهمیت بالایی دارد.

زیر ساخت های کارآفرینانه عناصری همچون،تسهیلات و امکانات زندگی (آب،برق،و…)خدمات،عوارض (مالیات) و قوانین و مقررات را فراهم می کند که برای کارآفرینان بسیار مهم است.حمایت های کارآفرینانه، شامل هدایت فعالیت های عمومی و خصوصی،مانند خدمات تجاری،تمرکز بر کارآفرینان،ایجاد محیط و زیرساخت های مثبت،ایچاد شبکه ها و تشکیل گروه های مشاور به منظور حمایت از کارآفرینان می شوند.در خصوص زیر ساخت های کارآفرینانه،باید نیازهای خاص کارآفرینی که برای کارآفرینان مهم هستند،تامین شود.

ج_عوامل اقتصادی

امروزه تلاش های مردم مناطق روستایی برای دست یابی به پایداری اقتصادی می تواند با استفاده از کارآفرینان محلی افزایش یابد،زیرا تمرکز بر منابع اقتصادی محلی از طریق توسعه کارآفرینی محلی یکی از شیوه های توسعه اقتصادی این مناطق است.

د_عوامل نهادی (سازمانی)

کار آفرینی نمی تواند بدون در نظر گرفتن نقش سازمان ها و نهادهای گوناگون انجام شود،زیرا هر گونه فعالیتی به نوعی به سازمان دهی و تشکیلات در سطوح مختلف ملی و محلی نیاز دارد.دولت،سازمان ها و ارگان های ذی ربط آن،از جمله این نهادها هستند و از طرفی دیگر،نهادهای غیردولتی محلی هم که به صورت خودجوش شکل گرفته اند،تاثیر بسیاری بر رشد و گسترش فعالیت های کارآفرینی دارند.

ادامه دارد…

 

About Author