4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(6)

مرتع را در لغت برابر چراگاه دانسته اند و تعریف چراگاه نیز عبارت است از چراگاه،علف زاری است که برای چرای چهارپایان اهلی اختصاص داده می شود.

لکن در هیچ یک از منابع مورد بررسی به سابقه تاریخی مرتع اشاره نشده در نتیجه معلوم نیست این کلمه از چه زمانی جانشین چراگاه شده است.در حالی که چراگاه قدمتی برابر عمر دام های اهلی دارد.برای مرتع در قوانین و تالیفات محققان تعاریف متفاوتی ذکر شده که به شرح زیر به آنها اشاره نماید:

الف: تعاریف قانونی:

مرتع نیز مانند جنگل مورد بی مهری قرار گرفته است.در مجموعه قوانین و مقررات مورد بررسی چند تعریف برای مراتع ذکر شده که هیچ کدام از آن ها تعریفی جامع،کامل و فراگیر نیستند.

در بند یک از ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1342 در تعریف مرتع آمده است.

1_جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت است از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

در بندهای 6،7،8 ذیل ماده یک آئین نامه مذکور تعریف زیر برای مرتع قید شده است.

6_مرتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر

7_مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود.

اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

8_مرتع مشجر:چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو می باشد،مرتع مشجر نامیده می شود.

مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از یک صدمتر مکعب باشد.

ادامه دارد…

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد