6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(4)

چهارمین بخش از تعاریف اصطلاحات مرتبط با جنگل ها و مراتع

عبارتند از،آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایح قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 59/2/31 با عنوان (تعریف و واژه نامه) در صفحات 109 و 11 به تعریف اصطلاحات مربوط پرداخته است(22).

ماده 1_ اصطلاحاتی که در این آئین نامه به کار برده می شود از نظر اجرای آن به شرح زیر تعریف می شود:

1_کشاورزی: عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت،باغداری،درختکاری مثمر و غیر مثمر،جنگلداری ،جنگل کاری،دامداری،پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).

2_خانوار: عبارت است از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود.

انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می شود:

3_اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند.

4_اراضی دایر: زمین هایی است که احیاءشده و مستمرا مورد بهره برداری است.

5_اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیاء و بهره برداری است.

6_اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

7_اراضی منابع طبیعی:

الف_جنگل ها یا بیشه طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی (مانند درخت،درختچه،نهال،علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

ب_مراتع: زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود.اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.

ج_نهالستان ها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.

د_اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورتهای زیر باشد:

1_تعدا کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعا از یک صد اصله تجاوز ننماید.

2_درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد ( در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود).

8_اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها،دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد.

9_اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد.

10_اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده:دایر و بایر عبارت است از : 

الف_اراضی موات

ب_اراضی که به نحوی از انحاءبه دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات اراضی،خالصه،مجهول المالک و غیره

ج_اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرار داد به دولت برگردانده شده است.

11_سایر اراضی: غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به مالکیت دولت درآمده است).

12_حریم اراضی: عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف  و جوانب اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان،ذوی الحریم متفاوت است.

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(5)

About Author