4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(3)

واژه نامه (تعریف شورای انقلاب اسلامی ایران)

1_اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیاء دارد، ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.

2_اراضی دائر: زمین هایی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره برداری می باشد.غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق،ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا،در ملکیت دولت درآمده است).

3_اراضی موات: زمین های غیر آبادی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

4_اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

5_نسق: عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.

 

 

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد