7 آذر 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تشکیلات باید مردمی باشد

تشکیلات باید مردمی باشد.

تا مثل نیمه شعبان برگزار گردد.خودتان می دانیدکه برای نیمه شعبان،هیچ کس به کسی نمی گوید که بیایید طاق نصرت ببندید.اگر هم یک روز بگویندنبندید،مردم تشنه تر می شوندکه ببندند و به هر قیمتی هست،می خواهند آن را برپا بدارند.همت اصلی،این است.

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد

تاریخچه زراعت
1 دقیقه زمان مطالعه
1 دقیقه زمان مطالعه
انگیزه
1 دقیقه زمان مطالعه