27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ترویج و توسعه کاشت گیاهان دارویی راهی به سوی کشاورزی پایدار در کشور

بخش عمده ی از مساحت کشور از نظر اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی می شود. از خصوصیات مشخص این مناطق، حاکم بودن شرایط سخت و دشوار محیطی برای گیاهان و شکننده بودن این اکوسیستم ها است. از طرفی مصرف منابع انرژی، آب و مواد غذایی به طور روز افزون در حال افزایش می باشد.بنابراین باید تدبیری برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک اتخاذ نمود. توسعه پایدار کشاورزی در کنار برخی از فعالیت های مخرب و اثرگذار کشاورزی رایج بر اکوسیستم های طبیعی و در شرایطی که کمبود آب در سالیان اخیر اثرات منفی خود را بر هر چه بیشتر نمایان کرده است، می تواند با شناخت ارتباط کمبود آب خاک و رشد محصولات در هر مرحله، بررسی واکنش های فیزیولوژیکی و روابط مفید داخلی گیاه در مقابله با تنش خشکی، حذف گیاهان زراعی پر مصرف از حیث مصرف آب و ترویج و توسعه کاشت گیاهان دارویی کم مصرف آغاز و گسترش پیدا کند. توسعه پایدار بخش کشاورزی در ابعاد کلان به توسعه اقتصادی، خودکفایی، اشتغال و حفظ ذخایز ژنتیکی کمک می نماید در این تحقیق تلاش گردیده است ترویج و توسعه کاشت گیاهان دارویی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک کشور که موجب پایداری کشاورزی می گردد، مورد بررسی قرار گیرد.

About Author