27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تاریخچه زراعت

تاریخچه زراعت

کشور ما با داشتن سطح وسیع و شرایط متنوع اقلیمی و آب و هوایی و نیز تمدن چندین هزار ساله ، یکی از مراکز با سابقه کشت و زرع در جهان می باشد.

و به جرات می توان گفت آغاز کشت و بهره برداری اکثر درختان میوه همراه با آغاز تمدن از این سرزمین و کشورهای مجاور ایران بوده است.

در بسیاری از کشورهای جهان میوه هایی وجود دارد که خاستگاه آنرا برخی از مناطق ایران می دانند.(هلو،گردوی ایرانی) وجود گونه ها،زیرگونه ها و انواع مختلف درختان میوه خود نشانه قدمت این درختان درایران می باشد.

بنابراین شرایط زراعی کنونی در اصل گیاهان وحشی بوده اند که در نتیجه  فعالیتهای زراعی انسان تغییر یافته اند.

انسان در جریان تبدیل گیاهان وحشی بوده اند که در نتیجه فعالیتهای زراعی انسان تغییر یافته اند.

انسان در جریان تبدیل گیاهان وحشی بوده اند که در نتیجه فعالیتهای زراعی انسان تغییر یافته اند.

انسان در جریان تبدیل گیاهان وحشی به گیاهان اهلی صفات آنها ناآگاهانه و یا آگاهانه و بسیار دقیق و برای دستیابی به کمیت و کیفیت بیشتر و بهتر تغییر داده است.

در زراعت نیز به مانند سایر علومی که با موجودات زنده سر و کار دارند قانون صد درصد ثابت و معینی وجود ندارد و هر مورد با مورد دیگر کم و بیش متفاوت است.

نتیجتا ترکیب متناسب عوامل زراعی در هر منطقه باید با توجه به شرایط خاص آن منطقه و بدنبال تحقیقات مستدل مشخص شود.

هر یک از محصولات با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه یک اکوسیستم خاص زراعی را بوجود می آورند که با توجه به سابقه کشت و کار،فنون بسیار و متنوعی از جانوران و بخصوص حشرات،به همراه دارد،که هر یک از این جانوران و گیاهان تاثیر خاصی بر اکوسیستم زراعی هر منطقه دارند.

برخی آفات خطرناکی هستند که باید با آنها مبارزه کرد،در غیر این صورت برداشت محصول و میزان عملکرد را متاثر می سازند.

برخی دیگر بالقوه آفت هستند و برخی به نحوی موثر و مفید می باشند.بنابراین شناسایی این عوامل بسیار ضروری است.

کشت گیاهان زراعی معمولی،و مفید می باشند.بنابراین شناسایی این عوامل بسیار ضروری است.

کشت گیاهان زراعی معمولی،تنها با استفاده از بارندگی در مناطق واقعا خشک امکان پذیر نیست.

حداقل بارندگی جهت تولید محصول در مناطق خشک با بارندگی زمستانه 250 تا 350 میلی متر و در مناطق با بارندگی جهت 500 میلی متر می باشد.

بنابراین خصوصیات اصلی زراعت در مناطق نیمه خشک آن است که حتی در یک منطقه معین،زراعت در یک طیف وسیعی از رژیمهای رطوبت خاک صورت گیرد،یعنی فصولی که بارندگی کمتر از حد متوسط است و اجتناب از نابود شدن محصول شاید مشکل باشد تا فصولی که میزان رطوبت خاک تقریبا متناسب با مقدار رطوبت،آب و هوای معتدل و نسبتا مرطوب است انجام می شود.

بنابراین شرایط زراعی مطلوب شامل تناسب آب و هوا،خاک،نحوه کشت و کار و نگهداری سالانه درختان و زمین زراعی،اعم از شخم،بیل زدن،هرس کردن،کوددادن،آبیاری و … می باشد که مبارزه با آفات نیز جزیی از این اقدامات است.

 

About Author