31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی(5)

افزایش حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه

در سال های اخیر،بیشتر کشورهای در حال توسعه،سیاست های اقتصادی کلان را به طور پایه ای بهبود بخشیده اند و سوگیری خود علیه کشاورزی را کاهش داده اند.

بانک جهانی نیز در گزارش توسعه جهانی خود در سال 2007 تصریح کرده است.

به تدریج که کشورهای در حال توسعه ثروتمندتر می شوند،به طور کلی از کشاورزی حمایت بیشتری می کنند.

چین و هندوستان سوگیری های ضد کشاورزی خود را به میزان قابل توجهی در سه دهه گذشته کاهش داده اند،این کاهش نه تنها به طور مستقیم،بلکه به طور غیر مستقیم از راه قطع حمایت از صنعت انجام شده است.

چنین سوگیری ضد کشاورزی خود را در مرحله ای دیرتر در توسعه اقتصادی خود،نسبت به هندوستان کاهش داده است،اما کمک به بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی (اندازه گیری شده با شاخص نرخ نسبی کمک)،روندی صعودی در هر دو کشور داشته است.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران،از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است.تامل در این ویژگی ها،هر سیاستگذار منصفی را نسبت به توجه بیش از پیش به این بخش و اولویت بخشیدن به آن و انجام اصلاحات در رویکردهای اقتصاد کلان کشور به نفع بخش بر می انگیزاند.

ادامه دارد…

تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی (6)

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد