27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

برنج مازاد کشاورزان با اعتبار 2500 میلیارد تومان خریداری می شود.

🌲 کشاورزی آینده جهان
وزیر جهاد کشاورزی گفت: 2500 میلیارد تومان برای خرید برنج مازاد شمال توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مصوب شده است.
محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در دیدار صمیمی با مدیران اتحادیه‌ها و تشکل‌های ملی کشاورزی اظهار کرد: من اعتقاد قلبی به تشکل‌ها دارم، موفقیت دولت و وزارت جهاد کشاورزی در گرو ارتباط نزدیک با تشکل‌ها است.

About Author