10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بررسی و معرفی الگوی اقتصادی آیت الله العظمی شاه آبادی (6)

سیاست عِده و عُده راهبرد اسلامی حرکت اقتصادی

مهم ترین سیاست ها برای نیل به هدف های عالی اسلامی در همه عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی دو چیز است:سیاست تحصیل عده (نیروی انسانی همفکر و متحد)و دیگری سیاست فراهم نمودن عُده(امکانات اقتصادی،مالی و تشکیلاتی).چون اسلام به دنبال تامین مصالح و دفع مفاسد نوعی است؛بنابراین،سیاست تحصیل عده بر سیاست فراهم نمودن عده مقدم است.آن گاه به بررسی تفصیلی هر یک از این دو سیاست می پردازد که به اختصار توضیح داده می شوند:

سیاست عده (تامین نیروی انسانی همفکر و متحد)

تحصیل عده ممکن نیست مگر به اخوت و برادری اسلامی.حقیقت اخوت اسلامی بر اساس آیه 103 سوره آل عمران،الفت و ارتباط قلوب مومنین به همدیگر است.کما اینکه در روایات داریم برادر مسلمان کسی است که (ان یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه: آنچه را برای خودش می خواهد برای برادرش نیز بخواهد و آنچه را برای خود نمی پسندد،برای برادرش نیز نپسندد.)آیت الله العظمی شاه آبادی با استناد به بعضی روایات معتقد است اخوت دارای چهار رکن است که عبارتند از:

1_وفاق و یک رویی.به وسیله این صفت مومنین با هم انس می گیرند.

2_اتحاد و یگانگی.با تحقق این صفت مومنین به تکمیل هم و رفع جهل و نقص از یکدیگر می نمایند.

3_تواضع و فروتنی.فروتنی و تواضع باعث آن است که در جامعه اسلامی مومنین یکدیگر را عزیز بدارند.

4_فتوت و جوانمردی.با تحقق این صفت در جامعه اسلامی،مومنین به هم کمک و مساعدت می کنند.

آن گاه آیت الله العظمی شاه آبادی روایتی را از رسول الله(ص)نقل می کند که در آن روایت حضرت سی حق را که هر مسلمانی را بر عهده برادر مسلمان خود دارد،می شمارد و می فرماید:ذمه مسلمان بری نمی شود مگر به ادای آن حقوق یا به عفو از آن ها.سپس ارتباط این حقوق را با ارکان اخوت تبیین می کند.

ادامه دارد…

بررسی و معرفی الگوی اقتصادی آیت الله العظمی شاه آبادی (7)

About Author