3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

(باشگاه) در خاطرات رهبر معظم انقلاب

تفریح من در محیط طلبگی خودم  در دوران جوانی، حضور در جمع طلبه ها بود. به مدرسه خودمان مدرسه ای داشتیم، مدرسه نواب می رفتیم، جو طلبه ها برای ما جو شیرینی بود.

طلبه ها دور هم جمع می شدند، صحبت و گفتگو و تبادل اطلاعات می کردند و حرف می زدند. محیط مدرسه برای خود طلبه ها مثل یک باشگاه محسوب می شد.    (مقام معظم رهبری)

 

باشگاه کشاورزان جوان

طرحی راهبردی و استراتژیک

 در ساماندهی منابع انسانی روستاها

( اعم از ساکن و مهاجر)

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد