10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

اولویت های دوره های آموزش کارآفرینی بر حسب هدف

نظر به عدم وجود یک تعریف مشخص و مشترک از کارآفرینی در بین صاحب نظران و طرح تفاسیر مختلف از دیدگاه های گوناگون در باب مقوله کارآفرینی،مفهوم آموزش کارآفرینی نیز دچار چالشی گسترده تر از نظر تبیین مفاهیم و تفسیر نظریات خواهد شد.

از طرف دیگر،بیشتر برنامه های آموزش کارآفرینی دارای اهداف مختلفی هستند.

شاید مهمترین و کلی ترین اهداف چنین برنامه هایی کسب توانایی شناخت فرصت ها،کسب مهارت ها در استفاده از فنون مختلف و تحلیل هایی که موجب قضاوت صحیح فرد به عنوان کارآفرین می شود،باشند.

بدیهی است اهداف برنامه با توجه به نوع نیاز مهارتی و علمی متفاوت خواهد بود.بنابراین هر دوره آموزش کارآفرینی با توجه به هدف خاص خود تعریف و به مرحله اجرا می رسد.

آنچه در دوره های کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،کارآفرینانه بودن شیوه های تدریس،ترکیب افراد و اهداف آموزشی و تطبیق و همسوئی این موارد با یکدیگر می باشد.

بلاک و استامپ (1992) اهداف این دوره ها را در شش مورد دسته بندی کرده و وظایف احتمالی مربی و فراگیر و همچنین معیار سنجش اثربخشی دوره ها را نیز بر پایه این اهداف تعیین نموده اند.

About Author